Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

 

Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie  we wtorki (9, 16, 23 oraz 30 listopada) w godz. 10:00 - 12:00.

Prowadząca: Katarzyna Makarczyk - dyplomowany nauczyciel, absolwentka Parisian Beauty Academy w Hackensack New Jersey, ukończyła kursy językowe w Montclair University oraz metody nauczania Helen Doron, 15 lat przebywała i kształciła się w Stanach Zjednoczonych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego w ramach zadania pn.: "UTW dla każdego".

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM, ul. H. Sienkiewicza 25, tel 41 383 00 40, wew. 14.

Dział: Miechów
Etykiety

 

Poznaliśmy listę rankingową inwestycji mogących liczyć na dofinansowanie z rządowego programu „Polski Ład” w ramach tzw. pierwszego rozdania. Gmina Wolbrom ma otrzymać wsparcie w wysokości 11,4 mln zł na projekt rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej, a gmina Trzyciąż ponad 6,7 mln zł na dwa projekty – budowę budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji oraz na budowę drogi wraz z mostem na rzece Dłubnia w miejscowości Ściborzyce. Kwota dofinansowania wszystkich projektów zgłoszonych przez samorządy w całej Małopolsce ma wynieść ponad 1,9 mld zł.

rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbrom

Inwestycja obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabagnie – ul. Czarnoleska, ul. Starowiejska wraz z robotami drogowymi i odtworzeniowymi oraz wzdłuż ul. Radosnej. W Wolbromiu nową sieć zyskają ul. Wyzwolenia i Zacisze, a w Łobzowie – część III kolonii oraz Wymysłowa, a wszystko z robotami drogowymi i odtworzeniowymi. W ramach inwestycji powstanie więc ponad 6,8 km sieci kanalizacyjnej (Wolbrom będzie już w pełni skanalizowany) i infrastruktury drogowej obejmującej nowe nawierzchnie i utwardzone pobocza.

Okres realizacji: 3 lata, całkowity koszt: 12 mln zł, udział własny gminy (5%): 600 tys. zł.

Inwestycje w sieć kanalizacyjną dobrze wpisują się w ciągle aktualizowane Krajowe Programy Ochrony Ścieków Komunalnych oraz unijne dyrektywy, które grożą karami w przypadku ich nieprzestrzegania.

na co mogą liczyć pozostałe gminy powiatu olkuskiego

Gmina Bolesław ma nadzieję uzyskać dofinansowanie w kwocie ponad 3 mln zł na modernizację energetyczną dwóch budynków użyteczności publicznej, wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Bukowno ma na liście dwa projekty: adaptację budynku po Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na działalność Urzędu Miejskiego (dofinansowanie 4.165.000 zł) i rozbudowę drogi gminnej nr K120052 (ul. Olkuska), która to inwestycja może liczyć na 4.275.000 zł dofinansowania.

Gmina Klucze zgłosiła ambitny projekt stworzenia Centrum Turystyki Regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej. Bez dofinansowania w wysokości 13,5 mln zł z programu „Polski Ład” projekt ten z pewnością nie będzie mógł zostać zrealizowany.

Jak przystało na stolicę powiatu, gmina Olkusz liczy na 30 mln zł. Kwota ta pozwoli zrealizować projekt budowy całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku „Czarna Góra” wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu.

Powiat olkuski ma na liście dwa projekty. Pierwszy dotyczy budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu (dofinansowanie 13,5 mln zł), drugi – przebudowy drogi powiatowej 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km (dofinansowanie 5 mln zł).

Przyglądając się projektom zgłoszonym przez samorządowców Małopolski należy przyznać, że są ambitne, a dotychczasowa determinacja burmistrzów i wójtów gwarantuje ich realizację. Miejmy tylko nadzieję, że zawirowania tzw. wielkiej polityki - tak krajowej, jak i europejskiej - nie odłożą tych wszystkich projektów ad Kalendas Graecas...

Dział: Powiat olkuski
Etykiety
środa, 03 listopad 2021 09:10

Gmina Miechów na podium w prestiżowym rankingu

 

W ogólnopolskim XVII Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” za 2020 rok, gmina Miechów znalazła się na podium, zdobywając III miejsce. 26 października w Łazienkach Królewskich odbyła się gala wręczenia nagród, podczas której wyróżnienie przyznane dla miechowskiego samorządu odebrał burmistrz – Dariusz Marczewski.

Ranking „Rzeczpospolitej” jest prestiżowym plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. W opracowanym zestawieniu oceniane były działania samorządów w zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny, przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania. W sumie ocena poszczególnych gmin opierała się na około 50 wskaźnikach.
Warto zaznaczyć, że w rankingu gmina Miechów zajęła wysoką III lokatę, na 878 gmin miejskich i miejsko-wiejskich w całej Polsce. O uzyskanym wyróżnieniu zadecydował szczególnie wysoki poziom pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej, wydatki na kulturę oraz inwestycje proekologiczne.
- Pomimo pandemii rok 2020 był rekordowy dla gminy Miechów pod względem wydatków inwestycyjnych, na które przeznaczyliśmy niespełna 34 mln zł. Było to możliwe dzięki wspieraniu budżetu dotacjami pozyskanymi w ostatnich latach ze źródeł europejskich i krajowych. Dzięki nim zrealizowaliśmy przedsięwzięcia z zakresu m.in.: ochrony środowiska (w tym termomodernizacji i wykorzystania energii odnawialnej, parkingów P&R i komunikacji), aktywizacji społecznej oraz rewitalizacji – podkreślił w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” burmistrz Miechowa.
Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie, w której pytano m.in. o środki przeznaczone na inicjatywy lokalne, wydatki gminy na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz o kwestie związane z posiadaniem systemu monitoringu powietrza czy rozwojem transportu.
Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Dział: Miechów
Etykiety

 

KOMUNIKAT dla beneficjentów programu

EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wolbrom,

Beneficjenci końcowi PROJEKTU „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”.

Od 42 tygodnia roku 2021 trwają kolejne montaże urządzeń fotowoltaicznych na terenie gminy Wolbrom.

Wykonawca, firma Sanito, utworzyła dla Partnerów Projektu call center – nr kontaktowy 799 398 888.

Pod w/w nr telefonu możecie Państwo uzyskać informacje odnośnie dat montaży przedmiotowych urządzeń.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Radni Rady Miejskiej w Wolbromiu podczas sesji 8 kwietnia 2021 r. jednogłośnie wyrazili zgodę na łączną sprzedaż w trybie przetargowym dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,8522 ha, położonych na południe od osiedla Władysława Łokietka, w pobliżu Zalewu Nerka w Wolbromiu. Działki przeznaczone są pod zabudowę wielorodzinną.

Do przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na łączną sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Wolbromiu, stanowiących działki nr 4970/603 o pow. 0,6359 ha oraz nr 3540/4 o pow. 0,2163 ha doszło 14 października 2021 roku. Cena wywoławcza obu nieruchomości gruntowych wynosiła 1.100.000,00 zł plus 23% VAT. Do przetargu zostało dopuszczonych sześciu oferentów. W wyniku licytacji osiągnięto cenę 2.000.000,00 zł plus 23% VAT. Nabywcą w/w nieruchomości została ustalona Firma Handlowo-Usługowa Danuta Będkowska.

W planie zagospodarowania przestrzennego, działki nr 4970/603 oraz nr 3540/4 położone są na terenach z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W najbliższym otoczeniu atrakcyjnej dla inwestora jak i przyszłych mieszkańców lokalizacji, znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, szkoła, nieruchomości niezabudowane oraz Zalew Nerka.

Dział: Wolbrom
Etykiety
środa, 27 październik 2021 19:52

Otwarcie skweru imienia Stanisława Makoli w Wysocicach

 

21 października 2021 r. uroczyście otwarto skwer imienia Stanisława Makoli w Wysocicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi umieszczonej na tablicy pamiątkowej dokonała żona Śp. Przewodniczącego Rady Gminy, pani Maria Makola wraz z obecną przewodniczącą Rady Moniką Mrówką.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. wójt Lesław Blacha, sekretarz Maryla Stasiek-Mentel, skarbnik Romana Nowak, radni Rady Gminy, a także najbliższa rodzina śp. Stanisława Makoli, mieszkańcy Wysocic wraz z sołtyską Joanną Pawlik, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich oraz OSP.
Zagospodarowanie centrum Wysocic było ostatnim zamierzeniem byłego przewodniczącego Rady Gminy. Aby uczcić pamięć o nim, zrealizowano inwestycję, a następnie nazwano skwer jego imieniem. Mamy nadzieję, że miejsce to będzie dobrze służyć lokalnej społeczności oraz odwiedzającym. Z pewnością życzyłby sobie tego były przewodniczący...

(fot.: UG w Gołczy)

Dział: Gołcza
Etykiety

 

Największa inwestycja w dziejach gminy

Rok 2018 był niezwykle ważny dla całej Gminy Wolbrom. W tym roku bowiem, dnia 07 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa dotyczyła dofinansowania na realizację Projektu „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”, największej inwestycji w dziejach Gminy Wolbrom. Umowę o dofinansowanie podpisano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Umowa zakładała:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) - 25 336 224,94 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 15 490 990,82 zł

Dofinansowanie na realizację projektu - 13 167 342,19 zł

Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka pozyskała pożyczkę w NFOŚiGW na uzupełnienie wkładu własnego. W dniu 04.09.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o wartości 7.487.312,00 zł

Dnia 09.10.2019 roku dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, niestety kwota najniższej oferty okazała się być wyższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania o 4.374.763,28 PLN netto. Władze WZWKGKiM sp. z o.o. stanęły przed dylematem unieważnienia postępowania, jednak takie rozwiązanie wpłynęłoby na kolejne przesunięcie w czasie całej inwestycji i nie dawało gwarancji, iż w kolejnym postępowaniu uda się uzyskać bardziej satysfakcjonującą kwotę. Nie tracąc czasu, Prezes Zarządu postanowił złożyć wniosek do NFOŚiGW o zwiększenie dofinansowania co zaowocowało podpisaniem w dniu 05.11.2019 r. aneksu do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po zwiększeniu dofinansowania koszty realizacji projektu przedstawiały się następująco:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) - 30 717 183,77 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 18 603 313,28 zł

Dofinansowanie na realizację projektu - 15 812 816,28 zł

W związku ze zwiększeniem kosztów realizacji projektu konieczne było pozyskanie dodatkowych środków na sfinansowanie wkładu własnego. W dniu 14.01.2020 r. został podpisany aneks nr 1/15 do umowy z dnia 04.09.2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych. Kwota pożyczki została zwiększona do kwoty 8.991.601,00 zł.

Powyższe działania pozwoliły na wyłonienie Wykonawcy i podpisanie z nim umowy. Dnia 3 lutego 2020 roku Prezes Zarządu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Andrzej Duch w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, podpisał umowę z firmą MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 11B w Łaziskach Górnych na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” na kwotę netto 24.503.133,99 PLN powiększone o 23 % podatek VAT 5.635.720,82 PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 30.138.854,81 PLN.

Wykonawca, pomimo trwającej pandemii COVID-19 wykonał prace w zakładanym w umowie terminie tj. 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Realizacja umowy na roboty budowlane obejmowała:

  • przebudowę części mechanicznej oczyszczalni, w ramach której w pompowni ścieków surowych zamontowano kratę mechaniczną wraz z prasopłuczką skratek; wybudowano również nowoczesną stację mechanicznego oczyszczania oraz zbiornik uśredniający z pompownią,

  • przebudowę stacji zlewczej ścieków – posadowiono zautomatyzowaną stację kontenerową,

  • przebudowę reaktorów BIOOXYBLOK oraz piaskownika, na bazie których powstały nowe reaktory biologiczne z osadnikami i komora predenitryfikacji,

  • przebudowę i unowocześnienie części osadowej zakładu, między innymi poprzez budowę zbiornika stabilizacji tlenowej osadów i stacji odwadniania osadów.

W ramach projektu powstały również inne nowe obiekty, tj.:

- stacja dmuchaw do natleniania biologii,

- pompownia odcieków z odwadniania,

- pompownia części pływających,

- pompownia wody technologicznej (oczyszczone ścieki zastąpiły wodę wodociągową w procesie oczyszczania),

- budynek socjalno – warsztatowy na potrzeby pracowników obsługi oczyszczalni.

W ramach inwestycji powstały nowe sieci technologiczne, tj.: rurociągi, sieci energetyczne oraz teletechniczne. W każdym obiekcie pracują fabrycznie nowe urządzenia. Całością zarządza nowoczesny system sterowania SCADA.

W dniu 28 maja 2021 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olkuszu udzielił pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych obiektów w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”. Dnia 02.06.2021 roku zakończono rozruch technologiczny i przekazano obiekt do eksploatacji. Przedstawiciele Komisji Rozruchowej stwierdzili, że rozruch technologiczny został zakończony z wynikiem pozytywnym, a urządzenia i instalacje należące do węzła nadają się do przekazania do eksploatacji. W dniu 02.06.2021 roku Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz przekazał dokumentację powykonawczą, po czym pracę rozpoczęła Komisja Odbiorowa. Dnia 1 lipca 2021 roku podpisano protokół odbioru końcowego przebudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu powstała przeszło 27 lat temu. Wymagała pilnego unowocześnienia i rozbudowy, ponieważ jej wyeksploatowanie, brak części zamiennych oraz przestarzała konstrukcja groziły poważną awarią i potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Ponadto rozbudowa oczyszczalni pozwoli rozwijać sieć kanalizacyjną na terenie Gminy Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkańców mogło z niej korzystać. W wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów.

Prezes Zarządu WZWKGKiM sp. z o.o. oraz członkowie JRP pragną złożyć serdeczne podziękowania Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za owocną i konstruktywną współpracę w trakcie realizacji projektu. Państwa nieoceniona pomoc pozwoliła na realizację kluczowej dla Gminy Wolbrom inwestycji.

Składamy również serdeczne podziękowania dla Pana Burmistrza Adama Zielnika, reprezentującego Zgromadzenie Wspólników WZWKGKiM sp. z o.o. oraz Rady Nadzorczej w składzie Anna Nowak-Gwiazda, Aleksy Kulka oraz Anna Ryl za pełne wsparcie dla podejmowanych działań Zarządu.

 

Dział: Wolbrom
środa, 13 październik 2021 22:47

Strażnicy miejscy przeprowadzą kontrole palenisk

 

Wraz z nastaniem okresu grzewczego, wolbromska Straż Miejska rozpoczyna kompleksowe kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Może się ich spodziewać każdy właściciel nieruchomości. Podczas kompleksowej kontroli strażnicy mogą sprawdzić nie tylko palenisko, ale także zawartość pojemników na odpady oraz zbiorniki asenizacyjne (szamba).

W przypadku szamb, przedmiotem kontroli będą: częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami, posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych na terenie gminy, dowody uiszczania opłat za te usługi oraz dokumenty potwierdzające stan techniczny obiektów.

Podobne kontrole odbywają się na terenie całego kraju, a wynikają z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Według tej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent sprawują kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska na terenie gmin.

W przypadku daleko idących uchybień i braku poprawy przy ponownej kontroli należy liczyć się także z karami finansowymi.

Straż Miejska ma prawo wejść na teren nieruchomości zamieszkałej w godzinach 6-22, a w przypadku działalności gospodarczej – przez całą dobę. Do przeprowadzenia kontroli nie jest wymagany nakaz sądowy ani obecność policji – podstawą prawną są przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska. Za utrudnianie przeprowadzenia kontroli grożą sankcję wynikające z kodeksu karnego, włącznie z karą pozbawienia wolności do lat 3.

Dział: Wolbrom
środa, 06 październik 2021 08:25

III etap południowej obwodnicy Wolbromia coraz bliżej

 

Jak informuje burmistrz Adam Zielnik – 5 września wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej budowy III etapu obwodnicy Wolbromia, nadając tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Budowa brakującej części tej ważnej dla miasta arterii komunikacyjnej spowoduje, że ruch tranzytowy zacznie wreszcie omijać wąskie uliczki jego centrum.

Zdaniem burmistrza – przetarg, który pozwoli na wyłonienie wykonawcy, powinien odbyć się na przełomie 2021/2022 roku, a zakończenie inwestycji – rok później. UMiG ma zabezpieczone 2,5 mln zł na wykupy gruntów, natomiast około 22 mln zł potrzebnych na budowę III etapu zapewniają władze województwa. Jak podkreśla Adam Zielnik – wszystko to możliwe jest „tylko i wyłącznie dzięki determinacji Naszych Marszałków: Pana Marszałka Łukasza Smółki i Pani Marszałek Iwony Gibas”, którym udało się pozyskać środki na realizację tej inwestycji.

Jeśli zatem wszystko pójdzie zgodnie z tymi założeniami, z początkiem 2023 roku ruch kołowy na kierunku Olkusz – Miechów będzie miał dogodną trasę omijającą miasto i dwa przejazdy kolejowe, a mieszkańcy Wolbromia wreszcie odpoczną od hałasu i spalin...

Dział: Wolbrom
Etykiety
wtorek, 28 wrzesień 2021 15:00

Ceny wody w górę

 

Nie jest tak, że tylko „miłościwie” nam panujący Rząd RP wprowadza podwyżki. O nie, teraz taka moda, że każdy, kto może, podnosi ceny. Od 23 września do końca roku obowiązują nowe stawki za wodę i ścieki dla mieszkańców gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz. Taryfy zatwierdza spółka Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu Sp. z o. o. opracowało taryfy na trzy lata – obecna do 31 grudnia, a potem będą następne, wiadomo, podwyżki. Obecna cena za metr sześcienny wody to 6,41 zł (dla gospodarstw domowych) i 10,09 zł za 1 m3 ścieków. Ostateczna cena dla gospodarstw domowych – dzięki dopłatom z gminnych budżetów – jest odrobinę mniejsza. Najwięcej dopłaca gmina Klucze (65 gr do 1 m3 wody), Bukowno do odbieranych ścieków (2 zł za m3, a w Olkuszu ledwie 1,10 zł). W Bolesławiu zapłacą diaboliczną kwotę 6,66 za m3 wody, czyli nieco więcej niż w Olkuszu i Kluczach, a tyle samo, co w Bukownie, i 9,31 zł za m3 ścieków.

Dział: Powiat olkuski
Etykiety