Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

 

„Wieści Miechowskie”: - Dobiega końca trudny dla nas wszystkich rok. Z jakimi wyzwaniami musiały zmierzyć się samorządy? Czy gmina Miechów wyszła z nich obronną ręką?
Dariusz Marczewski, burmistrz Gminy i Miasta Miechów: - Wydawało się, że po czasie pandemii, w 2022 roku wrócimy do normalności. Wydarzenia za wschodnią granicą zaskoczyły jednak nas wszystkich i przyniosły kolejne wyzwania, z jakimi samorząd gminny musiał się zmierzyć. Były to przede wszystkim działania związane z opieką nad obywatelami Ukrainy przybyłymi do naszego regionu. Pomimo tych trudności przekonaliśmy się, jak wiele zależy od mieszkańców, którzy również w tym przypadku zmobilizowali się i zaangażowali w pomoc – zarówno uchodźcom szukającym schronienia na terytorium gminy Miechów, jak również tym, którzy pozostali w Ukrainie, w naszym partnerskim mieście Wołoczyska.
Kolejnym wyzwaniem była i jest bez wątpienia pomoc przy zakupie i dystrybucji węgla. Zadanie, które wcześniej nie było praktykowane przez samorządy, z pewnością wymagało zmiany sposobu myślenia. Do tej pory skupialiśmy się na programach dotyczących wymiany starych palenisk oraz tych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Finalnie dostosowaliśmy się do nowej sytuacji
i realizujemy zadanie, we współpracy z miechowskimi przedsiębiorcami. Warto jednak zauważyć, że nasz samorząd, jeszcze przed wejściem w życie obowiązujących przepisów w tym zakresie, uruchomił program wsparcia dla osób starszych, samotnych, bez dostępu do internetu, w ramach którego pracownicy urzędu pomagali w zakupie węgla w niższej cenie.
Jednocześnie w 2022 roku zakończyliśmy realizację kolejnych projektów europejskich: „Wdrożenie systemu e-woda w gminie Miechów” oraz „Cyfrowa Gmina”. To już 19 zadań z kończącego się okresu finansowania, które nasza gmina wykonała, skutecznie pozyskując fundusze europejskie.
Ponadto, w kwietniu tego roku podpisaliśmy umowę na jeszcze jedno przedsięwzięcie z powyższej puli środków – na blisko 5 mln zł. Za tę kwotę gmina planuje dofinansować montaż 178 kotłów gazowych, 26 pomp ciepła i 71 kotłów na pellet.
Dużym wyzwaniem była i nadal jest realizacja programów związanych z fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. Dobiega końca projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Finalnym efektem przedsięwzięcia ma być instalacja 326 zestawów paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców i 137 zestawów kolektorów słonecznych.  
Z dobrych informacji – cieszymy się, że pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych środki na budowę dworca autobusowego umożliwią realizację ważnej dla Miechowa inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę na ponad 16 mln zł z przyszłym wykonawcą tego zadania inwestycyjnego.

- Ambitne plany mogą pokrzyżować drastyczne podwyżki cen nośników energii. Czy wpłynęły one na realizację budżetu 2022 roku i czy wpłyną na budżet roku przyszłego?
- Podwyżki cen będą miały zapewne wpływ na budżet przyszłego i kolejnych lat. W zakresie zakupu prądu i gazu mieliśmy już podpisane wieloletnie umowy. Mam świadomość, że w związku z obecną sytuacją w kolejnym roku należy spodziewać się wzrostu cen tych mediów. To oczywiście wpłynie na ewentualne i niezbędne ograniczenia dotyczące naszej bieżącej działalności. Dużym zagrożeniem w zakresie wzrostu kosztów ogrzewania, dla znacznej części mieszkańców naszej gminy, była decyzja PGNiG o nieuwzględnieniu wniosku o objęcie taryfą ochronną dotychczasowego dostawcy ciepła z osiedlowych kotłowni. Mając to na uwadze zaproponowałem ich wydzierżawienie Spółdzielni Mieszkaniowej i jednej ze wspólnot – podmioty te są wprost wymienione w przepisach i przysługuje im niższa cena gazu. W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę.  
 
- Coraz większym problemem dla zwykłych obywateli staje się inflacja. Jak odczuwa jej skutki nasz samorząd?
- Skutki inflacji odczuwamy już w tym roku, szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że to właśnie w 2023 roku zmierzymy się z jej konsekwencjami.
Z podobnymi problemami boryka się większość gmin, w związku z tym mamy nadzieję, że pojawiające się zapowiedzi dotyczące zmian w finansowaniu samorządów, które wydają się niezbędne, potwierdzą się i zostaną w najbliższym czasie wdrożone.  
Fundusze zewnętrzne na realizację gminnych inwestycji są bardzo ważne, dlatego od lat staramy się je sukcesywnie i z sukcesami pozyskiwać. Wiemy, że bez tej aktywności naszego samorządu nie byłoby stać na wykonanie wielu potrzebnych i ważnych dla mieszkańców zadań. Same dotacje nie są jednak wystarczające i nie pozwolą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania.

- Jaki te wszystkie negatywne zjawiska odbijają się na pracy samorządu – na bieżące zarządzanie gminą oraz na jej możliwości inwestycyjne?
- Z pewnością jest to pewnego rodzaju sprawdzian (nie pierwszy) dla naszego samorządu. Obecna sytuacja zobowiązuje nas do szukania nowych pomysłów, które przyczynią się do skutecznego
i efektywnego zarządzania gminą, a także zdobywania niezbędnych do jej rozwoju środków. Bez zmian w zakresie np. zwiększenia udziałów gmin w PIT, czy CIT lub udziału w innych dochodach państwa takich jak VAT, czy akcyza – część zadań będziemy musieli ograniczać lub z nich rezygnować. Na przykładzie naszej gminy, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
w bieżącym roku stanowiły 18.342.361,57 zł (w tym dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT to kwota 2.888.418,57 zł), natomiast planowane na 2023 r., to: 15.388.508 zł, przy znacznie większych bieżących wydatkach.

- Co zatem przyniesie nam 2023 rok w gminie Miechów? Czy musimy być przygotowani na same problemy, czy mimo wszystko możemy patrzeć w przyszłość optymistycznie?
- O problemach można długo rozmawiać, wolimy jednak skupiać się na wyzwaniach. Cieszymy się na planowane zadania inwestycyjne – przede wszystkim budowę dworca autobusowego wraz zagospodarowaniem terenu. Zakończymy realizację oświetlenia ulicznego przy drodze nr 7, przez  co bez wątpienia poprawimy bezpieczeństwo na odcinku od Strzeżowa do Poradowa. W kolejnym roku realizowana będzie termomodernizacja największego kompleksu szkolnego – Szkoły Podstawowej nr 2 na Osiedlu Sikorskiego, w ramach zadania „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto wykonamy modernizację kolejnych dróg dojazdowych do pól, szereg zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego, zakończymy modernizację ul. Jagiellońskiej oraz pl. T. Kościuszki (Mały Rynek). Zakładam, że w przyszłym roku finał będą miały prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy oraz przystąpimy do opracowania planów zagospodarowania dla obszarów przy węzłach S7, w celu wyznaczenia miejsc aktywności gospodarczej.
Również wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku, w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, której jednym z udziałowców jest Gmina Miechów, rozpocznie się budowa lokali mieszkalnych pod wynajem na Osiedlu Parkowym.
W planach mamy również kolejne projekty, jak np. rozbudowę gminnego ośrodka zdrowia czy budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. Mam nadzieję, że środki europejskie z kolejnej perspektywy pozwolą na realizację tych i wielu innych przedsięwzięć.

 

Dział: Miechów
Etykiety

 

Krakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System”, przy współpracy z samorządem gminnym i przy wsparciu włodarzy powiatu miechowskiego, wybuduje w Charsznicy dwa bloki mieszkalne na 101 mieszkań.

 

Umowę inwestycyjną na realizację zadania, w środę 14 grudnia 2022 r., w miejscowym Urzędzie Gminy podpisali: Paweł Janicki – członek zarządu, dyr. ds. Inwestycji TBS „Krak-System” S.A zasiadający również w Radzie Powiatu oraz wójt Kapuścianej Stolicy Polski Jan Żebrak, w kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Wrzesień i towarzystwie włodarzy powiatu – starosty Jacka Kobyłki, przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Świerczka oraz sekretarz gminy Barbary Beliczyńskiej.

Bloki powstaną w ramach tzw. systemu SIM - Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Jak informował przedstawiciel TBS Paweł Janicki, SIM to filar dokonującego się przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu, wsparty finansowaniem m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Podstawę prawną funkcjonowania SIM-ów jest ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 11).

Budynki powstaną w dwóch lokalizacjach: przy dawnej rampie kolejowej – za „Galerią Planeta”, przy ul. Młyńskiej (na styku z ul. Żarnowiecką) oraz przed blokami Spółdzielni Mieszkaniowej – przy ul. Kościuszki. Pierwszy z wymienionych bloków ma mieć 5 kondygnacji z 56. mieszkaniami 2,3,4-pokojowymi. Drugi z kolei przewiduje 4 kondygnacje z 45. mieszkaniami, w tym jedna podziemna z parkingiem na 33 miejsc.

Paweł Janicki podkreślał, iż mieszkania w systemie SIM w Charsznicy stwarzają szansę na pozyskanie lokum szczególnie dla młodych ludzi, nieposiadających zdolności kredytowej na zakup mieszkań od deweloperów, czy na rynku wtórnym. Czynsze regulują odpowiednie przepisy prawa. Na chwilę obecną najem mieszkania 50-metrowego w tym systemie kosztuje około 900 zł miesięczne. Po 15 latach zasiedlania takiego lokalu można ubiegać się o pozyskanie go na własność, co umożliwia nowelizacja w/w ustawy podjęta 2021 roku. Nie bez znaczenia jest też korzystna lokalizacja zabudowań, bowiem w Charsznicy krzyżują się kierunki komunikacyjne z Małopolską, Świętokrzyskiem i Śląskiem.

Dział: Charsznica
Etykiety
niedziela, 11 grudzień 2022 18:19

Dodatkowe dofinansowanie dla „Dwójki”

 

Na wniosek o zwiększenie dofinansowania gmina Wolbrom dostała dodatkowe środki dla Projekt „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1”.

 

Członkinie i członkowie Komitetu pozytywnie odnieśli się do wnioskowanych zwiększeń. W związku z tym, 29 listopada 2022 roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jako operator Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu.

 

Pierwotnie przyznana dotacja dotacja: 2.448.829,43 PLN.

Wnioskowana kwota dodatkowego dofinansowania: 1.186.170,04 PLN.

Zwiększona przyznana dotacja: 3.634.999,47 PLN.

 

WORKING TOGETHER FOR A GREEN, COMPETITIVE AND INCLUSIVE EUROPA.

 

 

Dział: Wolbrom
Etykiety
piątek, 09 grudzień 2022 09:08

Wielopokoleniowy Rodzinny Marszobieg

 

Stowarzyszenie Manko „Głos Seniora” oraz Urząd Gminy i Miasta w Miechowie zapraszają na Wielopokoleniowy Rodzinny Marszobieg.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę 10 grudnia o godz. 13:00 w Parku Miejskim w Miechowie.

Dla uczestników przewidziano nagrody oraz ciepły posiłek.

Zapraszamy do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu !

Dział: Miechów
wtorek, 06 grudzień 2022 18:22

Gołcza w gronie 10. najlepszych gmin wiejskich!

 

Gmina Gołcza zajęła 9. miejsce wśród gmin wiejskich w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Tak wysoka pozycja jest ogromnym osiągnięciem, bowiem ranking jest jednym z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Wyróżnienie dla gminy odebrał wójt Lesław Blacha, podczas uroczystej gali XVIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w warszawskim Centrum Olimpijskim.

 

Wśród gmin wiejskich, w których ocenionych zostało 1523 samorządów, najwięcej punktów (95,22) zdobyła gmina Wielka Wieś. Na drugim miejscu znalazły się Zielonki (88,14), a na trzecim Zabierzów (84,36). Dalsze miejsca, to: Wisznice, Michałowice, Lipinki, Suchy Las, Wiązowna, na 9. miejscu gmina Gołcza z 74,45 zdobytymi punktami i na dziesiątym Psary. 276 miejsce zajęła Charsznica, 309 Racławice, a 414 Książ Wielki. W sąsiednim powicie olkuskim najwyższe miejsce (142) w tej kategorii przypadło gminie Klucze.

Warto przy okazji zaznaczyć, że w rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich wysokie, 20 miejsce, zajął Miechów. Wolbrom dopiero na miejscu 466, a Olkusz – jeszcze dalej.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji.

Zgodnie z przyjętą metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Dział: Gołcza
Etykiety
czwartek, 01 grudzień 2022 08:44

Rusza dystrybucja węgla w gminie Wolbrom

 

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom informuje, że mieszkańcy, których wnioski o preferencyjny zakup węgla zweryfikowano pozytywnie, zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo wraz ze wskazaniem kwoty, którą należy uiścić na specjalny nr konta bankowego w BS Wolbrom 51 8450 0005 0000 0000 6493 0132 bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom. Preferencyjna cena za jedną tonę węgla wynosi 1.750,00 zł.

Prosimy o niedokonywanie wcześniejszych wpłat przed kontaktem z pracownikiem Urzędu.

Informację o dokonaniu płatności z jej potwierdzeniem należy zgłaszać do pokoju nr 210 – Dowody Osobiste.

Gmina Wolbrom podpisała umowę ze spółką Tauron Wydobycie S.A., a węgiel zgodnie z deklaracją dostawcy, pochodził będzie z Zakładów Górniczych Sobieski i Janina.

Dystrybucją węgla zajmować się będzie Agencja 1 M. Barczyk Spółka Jawna, 32-340 Wolbrom, ul. Garbarska 41. Odbiór węgla ze składu we własnym zakresie.

Gmina nie ma wpływu na jakość sprzedawanego węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu pod nr telefonu 32 70 65 320 oraz 32 70 65 328.

Dział: Wolbrom
Etykiety
niedziela, 27 listopad 2022 12:27

Termomodernizacja „Dwójki”

 

Po latach oczekiwań, ostatnia niezrewitalizowana publiczna szkoła (druga co do wielkości w gminie Wolbrom), doczeka się należytej oprawy. W sierpniu rozpoczęły się pierwsze prace zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Pod Lasem 1 w Wolbromiu.

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół obejmie wykonanie następujących robót:

– modernizacja systemu grzewczego- instalacja c.o., c.w.u., solarna wraz z wymianą źródła ciepła,

– docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian w gruncie,

– zmiana pokrycia dachowego na membranę EPDM;

– wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;

– roboty odtworzeniowe ciągów pieszych i dojazdowych,

– remont zadaszeń i wejść do budynku,

– wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

– montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Projekt realizowany przez gminę Wolbrom „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” jest dofinansowany ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

 

Wartość dofinansowania: 2.448.829,43 PLN.

 

www.norwaygrants.pl

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – własne obowiązek. Ta maksyma przyświecała przed przeszło stu laty wybitnemu historykowi, etnografowi, folkloryście i badaczowi przeszłości wsi polskiej Zygmuntowi Glogerowi – autorowi Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej. Do tej maksymy często nawiązuje Zdzisław Uchto – laureat II Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa w 2022 roku.

 

Uroczysta gala wręczenia Nagród Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana oraz im. Romana Reinfussa odbyła się 16 listopada w Centrum Sztuki w Tarnowie Mościcach. Nagrody zostały ustanowione i są przyznawane za wybitne oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości. Pierwsza z nich za propagowanie idei regionalizmu w dziedzinie działalności artystycznej lokalnych grup, twórców kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i regionalnych tradycji. Druga ma na celu promowanie przez województwo małopolskie dobrych wzorców w zakresie szczególnego i aktywnego zaangażowania na rzecz ochrony wszelkich elementów dziedzictwa kulturowego.

Jak wykazano w laudacji II nagroda dla Zdzisława Uchto została przyznana w uznaniu za jego niezwykłe oddanie i pasję w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i regionalnego Uniejowa, utworzenie mini-skansenu oraz realizację bezcennych projektów społeczno - edukacyjnych w regionie.

Pierwszą nagrodę przyznano dr Katarzynie Ceklarz z Rabki. Laureatka pierwszej nagrody jest etnologiem i socjologiem, przewodnikiem beskidzkim i tatrzańskim, doktorantką Instytutu Etnologii i Antropologii kulturowej na UJ, współautorką i redaktorką m.in. wielotomowej monografii z cyklu „Kultura ludowa górali”.

Uroczystą galę zaszczycili swą obecnością, oprócz najwyższych władz samorządu województwa małopolskiego, członkowie Kapituł poszczególnych nagród, dyrektorzy samorządowych jednostek kultury oraz przedstawiciele muzeów. Po wręczeniu nagród i wyróżnień odbył się koncert laureatów Nagrody im. Władysława Orkana. Gala zakończyła się niezwykle ciekawymi spotkaniami kuluarowymi.

Przewodniczącego Rady Gminy Charsznica do nagrody nominowała Lokalna Grupa Działania Jaksa z Miechowa, której laureat jest członkiem zarządu. Jest to drugie wyróżnienie dla Zdzisława Uchto, który we wrześniu tego roku otrzymał nagrodę Polonia Minor.

Dział: Charsznica
Etykiety
wtorek, 22 listopad 2022 10:12

Uroczyste otwarcie drogi gminnej w Trzebienicach

 

- Gorące serca, gdy patrzy się na tę inwestycję – rozpoczął swe wystąpienie wojewoda Łukasz Kmita, chwaląc zarówno władze samorządowe, jak wykonawców inwestycji. Gratulował mieszkańcom gminy Gołcza, do której z programu Polski Ład trafi 20 mln zł. Jak poinformował, droga w Trzebienicach, to jeden z pierwszych projektów z tego rządowego funduszu, który został zrealizowany i oddany do użytku w Małopolsce. Podkreślał także, że w historii Polski nie było dotąd programu, który umożliwiałby dofinansowanie na poziomie 95%, a tak jest w tym wypadku.

Wartość zrealizowanej inwestycji opiewa na kwotę 4.644.608,78 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Na drodze długości 3,2 km i szerokości 5 m położona została nowa nakładka asfaltowa, a na zjazdach kostka brukowa (w sumie ponad 1700 m kw.), wykonano odwodnienie, umocnienia skarp z płyt ażurowych, pobocze z kostki brukowej, wymieniono lampy oświetlenia ulicznego (ponad 20 lamp LED-owych i 6 solarnych) oraz oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano także nowe wiaty przystankowe, a przy okazji zmodernizowano infrastrukturę wodociągową i teletechniczną.

Droga przez Trzebienice łączy drogę wojewódzką z drogą powiatową, stanowi dla niej alternatywę, a perspektywicznie umożliwi dojazd do nieczynnego kamieniołomu w Ulinie, gdzie planowana jest – już w przyszłym roku – budowa kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego.

Dział: Gołcza
Etykiety
piątek, 18 listopad 2022 13:43

Pierwsza tężnia solankowa w powiecie miechowskim

 

W piątek 18 listopada członkowie zarządu powiatu miechowskiego – wicestarosta Paweł Osikowski, Piotr Grządziel, Rafał Pawlik i Wojciech Domagała, uczestniczyli w odbiorze pierwszej tężni solankowej na Miechowszczyźnie, która powstała dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej w Miechowie. Stanowi ona element Parku Sensorycznego powstałego w 2015 roku.

Tężnia, którą w wyniku postępowania przetargowego wykonała firma „Kryształowy Świat” z Libiąża, kosztowała w sumie 180 tys. zł, z czego powiat miechowski wyłożył na ten cel 78.070 zł, PFRON – 55.930 zł, DPS – 30.000, darowizny – 16.000 zł.

Podczas odbioru, dyr. Małgorzata Wachacka w imieniu swoim, mieszkańców i pracowników DPS złożyła serdeczne podziękowania dla starosty oraz zarządu powiatu miechowskiego za możliwość realizacji i dofinansowania tak ważnego i wartościowego projektu oraz pochylenie się nad losem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podkreślała, iż projekt przyczyni się do tworzenia nowego wizerunku domu pomocy społecznej, jako miejsca, w którym można spędzać czas w sposób wartościowy, aktywny, twórczy, z wykorzystaniem różnorodnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej.

Choroba Covid-19, jaka dotknęła mieszkańców powiatu miechowskiego, a zwłaszcza niepełnosprawnych pensjonariuszy domów pomocy społecznej, pozostawiła trwały ślad na ich zdrowiu. Od tego momentu ozdrowieńcy zmagają się z problemami niewydolności oddechowo-krążeniowej, stanami chronicznego zmęczenia, ogólnego wyczerpania, osłabienia, utratą odporności, powikłaniami kardiologicznymi i neurologicznymi. W leczeniu tych dolegliwości pomocna może być tężnia. Przestrzeń w promieniu kilku metrów od niej będzie nasycona jodem, bromem i całą gamą mikroelementów takich jak magnez, sód, potas, żelazo. Wytworzony w ten sposób unikatowy mikroklimat będzie naturalnym leczniczym inhalatorem. Podjęta przez ozdrowieńców aktywność fizyczna w podstawowej formie ruchu jaką jest spacer wokół tężni, poprawi wydolność oddechową, zadziałała uspokajająco łagodząc stres i napięcie nerwowe.

Rozprowadzana w tężni po wiciach solanka spowoduje wytwarzanie w powietrzu aerozolu bogatego w mikroelementy. Jest to przede wszystkim jod, a także brom, wapń, magnez, potas, żelazo i sód. Warto dodać, że mikroklimat panujący wokół tężni solankowej jest bardzo podobny do tego, którym można oddychać nad morzem. Podstawowym wskazaniem do stosowania inhalacji w tężni solankowej są choroby dróg oddechowych. Dzięki wysokiej zawartości wapnia tężnie są doskonałym sposobem walki z alergiami, pozytywnie wpływają na kości i pracę serca. Solanki z wysoką zawartością poleca się cierpiącym na nadciśnienie tętnicze. Żelazo niweluje zaś uczucie zmęczenia, zwiększa odporność.

Z tężni oraz parku sensorycznego miechowskiego DPS korzystać będą nie tylko mieszkańcy placówki z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osoby poruszające się na wózkach, niedowidzące, niedosłyszące, z cechami autystycznymi i współistniejącymi rozpoznaniami psychiatrycznymi. Obiekty dostępne będą również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okolicznych szkół i przedszkoli, mieszkańców innych DPS-ów, uczestników WTZ, ŚDS i ZAZ. W ramach integracji ze społecznością lokalną tężnia będzie udostępniona również dla wszystkich innych osób zarówno pełnosprawnych, jaki i niepełnosprawnych. Z tężni korzystać mogą osoby w różnym przedziale wiekowym.

 

Dział: Miechów
Etykiety