Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

 

Szczególny dzień dla gminy Charsznica

Wbicie łopat w miejscu, w którym już niedługo powstanie wiadukt nad linią LHS w Uniejowie Rędzinach, było symbolicznym rozpoczęciem budowy. Wydarzeniu nadano sporą oprawę medialną, a uczestniczyli w nim m.in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, starostowie powiatu miechowskiego – Jacek Kobyłka i Paweł Osikowski, przewodniczący RP Krzysztof Świerczek, wójt gminy Charsznica Jan Żebrak, przewodniczący RG Charsznica Zdzisław Uchto. Były kamery, mikrofony, dziennikarze, wywiady i pamiątkowe zdjęcia. Dla przedstawicieli lokalnego samorządu była to historyczna chwila.

Zdaniem Andrzeja Adamczyka podobnie dzieje się w całym kraju. Dzięki rządowemu programowi Polski Ład, w wielu gminach i powiatach budowana, modernizowana i remontowana jest infrastruktura techniczna. Minister przypomniał historię budowy w latach 70-tych ubiegłego wieku Linii Hutniczo - Siarkowej, którą wożono rudę żelaza z wchodzącej w skład ZSRR Ukrainy do Huty Katowice. To wtedy tory przecięły ważną dla mieszkańców drogę w Uniejowie, wykonując tymczasowy przejazd, niebezpieczny i trudny do pokonania, szczególnie w warunkach zimowych. Mimo zabiegów zmierzających do budowy wiaduktu, wielu deklaracji i obietnic, prowizorka przetrwała ponad 40 lat.

- Dzisiaj jest szczególny dzień dla gminy Charsznica – dla wójta Jana Żebraka dzień 13 lutego 2023 przejdzie do historii, bowiem lokalna społeczność czekała na niego wiele dziesiątków lat. Podkreślał, że inwestycja nie mogłaby się rozpocząć bez dużego zaangażowania środków rządowych oraz osobiście ministra Andrzeja Adamczyka, którego nazwał „przyjacielem gminy Charsznica”. Podkreślał pomoc władz powiatowych w zaplanowanie i przygotowanie inwestycji, za które złożył im serdecznie podziękowania, podobnie jak radnym Rady Gminy, którzy zdecydowali o dofinansowaniu inwestycji.

W ramach zadania pod nazwą: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdów – Tunel z linią kolejową LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny wraz z przebudową dojazdów” zaplanowano:

- budowę wiaduktu drogowego: długość obiektu ok. 65,0 m (3-przęsłowy), szerokość mostu ok. 11,0 m (w tym szer. użyteczna ok. 7,6 m – jezdnia wraz z opaskami i chodnikiem 1,5 m),

- wykonanie umocnień skarp przy obiekcie,

- przebudowę drogi dojazdowej do obiektu i na obiekcie (droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 6 m i długości ok. 250 m),

- przebudowę zjazdów indywidualnych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę kanału technologicznego,

- przebudowę sieci energetycznej, w tym przebudowę odcinka linii napowietrznej na odcinek kablowy,

- budowę oświetlenia na obiekcie,

- przebudowę, zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

Koszt powyższego zadania ma wynieść 9.453.763 zł. Powiat miechowski na ten cel pozyskał 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostałą część po połowie finansują samorządy: powiatu miechowskiego oraz gminy Charsznica. 24 stycznia br. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Miechowie została podpisana umowa na budowę wiaduktu z wyłonionym w drodze przetargu konsorcjum firm – Nowak Mosty i Ensa DG z Dąbrowy Górniczej.

 

Dział: Charsznica
Etykiety

 

Wypełniona po brzegi sala lustrzana Domu Kultury była dowodem na to, że mieszkańcy Wolbromia interesują się swoją historią, ale ciekawi ich też spojrzenie na przestrzeń, w której przyszło im żyć, okiem specjalistów. A prelegentami byli znamienici goście: dr hab. Monika Bogdanowska - zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr Krzysztof Petrus z Politechniki Krakowskiej, który razem ze swoimi studentami opracowała projekt rewitalizacji ul. Miechowskiej oraz dr Piotr Turkiewicz - Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wszyscy oni zastanawiali się nad możliwościami rewitalizacji zabytkowej części Wolbromia, przedstawiali wyniki dotychczasowych prac i nakreślali kierunki, w którym należałoby podążać, chcąc odnowić i przywrócić do życia tę ważną część miasta.

Duże brawa dla organizatorów spotkania i wydawców albumu: Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego z jej prezesem, radnym Ireneuszem Mudyniem, dla prowadzącego spotkanie radnego Radosława Kusia, dla osób współpracujących oraz sponsorów.

W spotkaniu uczestniczyli także: radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik, wiceminister Sportu i Turystyki Jacek Osuch, radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej. Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu reprezentował sekretarz Waldemar Kolanko.

Projekt był współfinansowany przez województwo małopolskie.

Dział: Wolbrom

 

Sklep dla zmotoryzowanych?

 

Gdy dwa lata temu przy ul. Miechowskiej w Wolbromiu otwierał się kolejny duży sklep, należący do znanej i rozwijającej się sieci, pisaliśmy o problemach z przejściem przez ulicę w tym miejscu. Pawilon bowiem usytuowany jest naprzeciw osiedla Łokietka i jego mieszkańcy, by zrobić zakupy, muszą pokonać ruchliwą drogę, na której nie namalowano pasów. Być może nasz artykuł wpłynął na decydentów, bowiem niedługo potem na jezdni zamontowano progi zwalniające. Dobre i to – poprawiło się nieco bezpieczeństwo pieszych, ale pasów jak nie było, ta nie ma...

 

- Moja mama nie ma szans dostać się do tego sklepu – mówi jeden z naszych Czytelników. - Nie dość, że nie ma przejścia dla pieszych, to jeszcze po stronie osiedla jest rów, który dla niej jest nie do pokonania. Nie da się tego jakoś rozwiązać? – pyta.

Podobne pytania stawialiśmy we wrześniu 2021 roku. Wtedy udało nam się ustalić, że ulica Miechowska, kiedyś droga wojewódzka, po oddaniu pierwszych odcinków południowej obwodnicy Wolbromia, została przekazana w użytkowanie powiatowi. Ten z kolei podjął uchwałę, na mocy której przekazał ją... gminie.

Burmistrz Adam Zielnik zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podzielił jego punkt widzenia i stwierdził nieważność uchwały RP. Powiat rozpoczął jednak całą procedurę od nowa i po raz drugi podjął uchwałę podobnej treści. Gmina znowu ją zaskarżyła i sprawa trafiła znowu do WSA.

Przepychanka ta jest dość niepoważna, bowiem wygląda na to, że ulica Miechowska jest jakimś „kukułczym jajem”, którego nikt nie chce. A mieszkańcy cierpią. Im bowiem jest wszystko jedno kto będzie zarządzał drogą, byle nie miała dziur i normalne przejście dla pieszych. A warto byłoby pomyśleć też o odcinku chodnika. Tak się bowiem składa, że do wspomnianego sklepu nie dość, że nie można dojść od strony osiedla, to jeszcze nie sposób dotrzeć do niego po drugiej stronie ulicy, gdyż nie ma tam chodnika! Jak wyraził się nasz rozmówca – zakupy może robić w nim właściwie tylko klient zmotoryzowany. A chyba nie o to chodzi?

Burmistrz informuje, że UMiG w Wolbromiu czyni starania, by – nie czekając na rozstrzygnięcie sądów – przejście dla pieszych w tym miejscu zbudować. Zebrano już raz oferty wykonawców, ale były tak wysokie, że żadnej umowy nie podpisano. Zapewnia, że zaproszenie do złożenia ofert będzie w najbliższym czasie przygotowane ponownie. Miejmy nadzieję, że tym razem oferenci zejdą z ceny i długo oczekiwane przejście wreszcie powstanie.

Dla wygody i bezpieczeństwa pieszych.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

W dniu 2 stycznia 2023 r. burmistrz Adam Zielnik zawarł umowę z wybranym w drodze postępowania przetargowego oferentem: Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o. w Bolesławiu na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom”. Oferta tej firmy opiewała na kwotę: 6.814.692,00 zł. i była najkorzystniejszą spośród trzech ofert złożonych w przetargu.

 

Zgodnie z zapewnieniem burmistrza Adama Zielnika, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca pozostanie bez zmian!

 

Przedmiotem umowy, podobnie jak w latach ubiegłych, jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w niniejszym opisie zamówienia odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (szkoły, ośrodki zdrowia, remizy OSP, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, sklepy, cmentarze parafialne, lokale gastronomiczne, domy pomocy społecznej, itp.), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.2021.888), obowiązującymi zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z załącznikami, oraz obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

Do zakresu zamówienia wlicza się również odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolbromiu, wywóz przeterminowanych leków z aptek oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych opon.

Odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

Dział: Wolbrom
Etykiety
piątek, 20 styczeń 2023 08:08

Koniec z zalewaniem ulicy Ordona

 

Prace przy budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ordona dobiegają końca. Firmie wykonującej zadanie – ZIEMBUD Łukasz Pałka z Czernej – pozostało jedynie wykonać prace porządkowe.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, której koszty wyniosły ok. 700 tys. złotych, spowodowana była potrzebą odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu osiedlowego os. Chrobrego oraz fragmentu ulicy Ordona przez wpusty uliczne i odprowadzenie jej do pobliskiego cieku Białej Przemszy. Nowa sieć będzie teraz zbierać deszczówkę z całego rejonu i odprowadzać ją bezpośrednio do rzeki. Powinna być wsparciem istniejącej kanalizacji, która mając określoną przepustowość, nie odbierała całości deszczówki, a spływająca w kierunku zachodnim woda zalewała część ul. Piłsudskiego.

Ogłoszenie przetargu na roboty mogło nastąpić dopiero po uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości, na końcowym odcinku tej inwestycji. Wykonanie nowej nitki kanalizacji otworzy ponadto możliwość wyasfaltowania, powstałego w 2017 r. parkingu przy Os. Chrobrego.

Dział: Wolbrom
Etykiety
piątek, 20 styczeń 2023 08:00

WOLBROM. Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy

 

Jak czytamy w informacji na stronie BiP: „(…) kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością obowiązujących regulacji prawnych – kodeks postępowania administracyjnego, przepisów prawa pracy oraz przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, finansów publicznych czy zamówień publicznych. Posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem, rozliczaniem i kontrolą środków zarówno unijnych jak i krajowych. Jest osobą z dużym doświadczeniem zawodowym oraz dużą znajomością pracy samorządów. Ponadto posiada niezbędną wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, co uzasadnia wskazanie jej osoby jako odpowiedniej do zatrudnienia na w/w stanowisku urzędniczym”.

Beata Guzińska mieszka w Bukownie, z wykształcenia jest prawnikiem, czynnym radcą prawnym. Wcześniej pracowała w Urzędzie Miejskim w Bukownie, a ostatnie dwa lata w kancelarii radcowskiej.

Wydział Ogólno - Organizacyjny ma do realizacji wiele zadań, z których większość dotyczy wszystkich mieszkańców. Prędzej czy później każdy z nas będzie miał okazję, czy wręcz obowiązek, załatwiać tam swoje sprawy. Tam bowiem wydawane są dowody osobiste, decyzje dotyczące ewidencji ludności i dokumentów tożsamości, prowadzony jest rejestr wyborców, wydawane są zezwolenia na zbiórki publiczne, zgromadzenia i in. Wydział ma w obowiązkach wiele zadań z zakresu sportu, kultury, ochrony zdrowia, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zajmuje się pomocą materialną dla uczniów, refundacją kosztów kształcenia młodocianych pracowników. To tutaj prowadzone są sprawy osobowe pracowników urzędu, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Tutaj także działa Biuro Obsługi Rady Miejskiej i Biuro Obsługi Działalności Gospodarczej.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Rezonans magnetyczny w miechowskim szpitalu funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku. Początkowo była możliwa jednak tylko diagnostyka pacjentów szpitalnych, a w międzyczasie szkolono kadrę do jego obsługi. Od 9 stycznia urządzenie służy również pacjentom kierowanym przez specjalistów w ramach podpisanego kontraktu z NFZ. Jak wspomniał dyr. Mirosław Dróżdż, o potrzebie instalacji tej aparatury świadczy fakt, iż niemal z minuty na minutę wypełnia się kolejka pacjentów i czas oczekiwania na badanie się wydłuża.

Utworzenie pracowni było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (5 mln zł) oraz środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.442.515 zł) przekazanych przez wojewodę małopolskiego i Starostwo Powiatowe w Miechowie. Środki te sfinansowały w 100% stworzenie pracowni.

Dział: Miechów
Etykiety
czwartek, 12 styczeń 2023 08:19

Wolbrom ma zastępcę burmistrza

 

Z dniem 4 stycznia burmistrz Adam Zielnik powołał na stanowisko swego zastępcy panią Bożenę Konieczną, która przez kilka ostatnich lat pełniła funkcję jego społecznego doradcy. W tym samym dniu podpisał też zarządzenie zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

 

Możemy z niego dowiedzieć się, jaki zakres obowiązków przewidziany jest dla zastępcy burmistrza. Oto one:

1. Wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza.

2. Sprawowanie funkcji burmistrza w razie jego nieobecności.

3. Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do burmistrza.

4. Współdziałanie z Radą Miejską w zakresie powierzonych kompetencji.

5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem burmistrza.

6. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:

a) Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół,

b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

d) Domu Kultury,

e) Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w UMiG Wolbrom, a warunki płacy zostaną ustalone odrębnymi dokumentami. Wygaśnięcie mandatu burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem zastępcy.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

W poniedziałek 9 stycznia br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego. Inwestycja ma za zadanie nie tylko rewitalizację przestrzeni publicznej, dając mieszkańcom lepszy dostęp do komunikacji i miejsc parkingowych, ale ma być także jedną z wizytówek miasta i wnieść nową jakość do publicznych przewozów pasażerskich dla sąsiednich gmin, powiatów oraz województw.

 

Nowy dworzec autobusowy będzie nowoczesnym, jednokondygnacyjnym budynkiem o zwartej bryle z wysuniętym zadaszeniem w kierunku zachodnim, pod którym rozmieszczone zostaną cztery przystanki komunikacji publicznej. Płaski dach ze spadkiem w stronę wschodnią wykończony zostanie attyką. Elewację północną, zachodnią i południową stanowić będą przeszklone fasady, natomiast na elewacji wschodniej usytuowane zostaną schody ewakuacyjne oraz stolarka okienna i drzwiowa. Wewnątrz obiektu zaprojektowano przeszkloną klatkę schodową wychodzącą na dach, na którym powstanie taras użytkowy wśród zieleni.

Budynek wykończony zostanie płytami elewacyjnymi (HPL), jako fasada wentylowana.

 

Fotowoltaika na dachu i nasadzenia

 

Szczegółowy zakres prac dotyczył będzie m.in. budowy: wewnętrznych instalacji - wodociągowej, grzewczej (poprzez nowoprojektowaną kotłownię gazową), elektrycznej (w tym oświetlenia), fotowoltaicznej na dachu budynku, gazowej oraz niskoprądowej (monitoring i Internet), kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, 4 pomp ciepła, klimatyzacji, a także budowy instalacji zewnętrznych - wodociągowej, elektrycznej (oświetlenie), monitoringu i dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Powstaną drogi manewrowe oraz parking dla 60 samochodów osobowych i 6 autobusów, dwie wiaty na rowery, kosze, ławki i żagle przeciwsłoneczne. Ponadto wykonane będą nasadzenia -

47 drzew i 87 krzewów.

 

Program i układ funkcjonalny

 

Projektowany obiekt został podzielony na kilka części funkcjonalnych. Pierwszą z nich stanowić będzie pomieszczenie poczekalni (hol główny dworca) wraz z klatką schodową prowadzącą na taras. Drugą strefę stworzy lokal gastronomiczny wraz z zapleczem, a trzecią - ogólnodostępne toalety. Czwarta część przeznaczona zostanie na zaplecze dworca, gdzie będą mieściły się mi.n. biuro, pomieszczenia socjalne, techniczne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Ostatnia strefa funkcjonalna obejmie lokale handlowe wraz z zapleczami.

 

Umowa podpisana

 

Na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu”, Gmina Miechów pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 12.912.565,50 zł, co stanowi 78,65% wartości robót budowlanych.

Ponadto wystąpiono do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o pożyczkę na kwotę 3.914.664,75 zł w ramach programu „Pożyczka na rewitalizację - II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski” 11.3.

Wartość prac wyniesie 16.416.810,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma TIGMA-BUD sp. z o.o. z Michałowa.

Umowę na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu” 9 stycznia br. podpisali: w imieniu samorządu gminnego – Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Doroty Maciaszek, ze strony wykonawcy: Grzegorz Majchrowski – Prezes Zarządu firmy Tigma-Bud Sp. z o.o. oraz Piotr Oszywa – inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujący spółkę Arkadis z miejscowości Czudec.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Andrzej Banaśkiewicz – zastępca burmistrza Gminy i Miasta Miechów, Zenon Czekaj – przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie, wiceprzewodniczący i radni Rady Miejskiej, pracownicy Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska, Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych, Referatu Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju oraz Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego UGiM w Miechowie.

 

Dział: Miechów
Etykiety

 

Wieści Wolbromskie”: - Dobiega końca trudny dla nas wszystkich rok. Z jakimi wyzwaniami musiały zmierzyć się samorządy? Czy gmina Wolbrom wyszła z nich obronną ręką?

Adam Zielnik – burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom: - Największe wyzwania to bez wątpienia następstwa wojny na Ukrainie oraz postępująca drożyzna. Napływ uchodźców, związane z tym perturbacje, konieczność zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia, edukacji dla dzieci. To wszystko spadło na nas jak grom z jasnego nieba. Dopiero co w miarę ogarnęliśmy się z pandemią, a nastąpił kolejny cios. Ale dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców, organizacji non profit, stowarzyszeń, instytucji, udało się nad tym zapanować. Teraz to już rutyna. Do tego doszły zdarzenia gospodarcze. Zerwane łańcuchy dostaw, odpływ pracowników, niedobory podstawowych surowców. A w konsekwencji galopująca inflacja, którą odczuwamy wszyscy, gmina też. Niemniej jednak, mając na względzie fakt, iż „tłustych lat” nie przespaliśmy, ani nie przehulaliśmy, tylko rozwijaliśmy się, odkładając środki na przysłowiową „kupkę”, przygotowaliśmy się na nieuchronne nadejście „chudych lat”. Przypominam, że odkąd jestem burmistrzem nie wzrosły podatki, taryfy za wodę i ścieki, a odrobinkę udało się w międzyczasie zrealizować. Odpowiadając wprost. Tak, z wyzwań 2022 roku wyszliśmy obronną ręką.

 

- Jednak z pewnością drastyczne podwyżki cen nośników energii wpłynęły na realizację budżetu 2022 roku i wpłyną na budżet roku przyszłego...

- Musieliśmy uruchomić rezerwy, wprowadzić oszczędności, żeby zapewnić realizację zadań obowiązkowych, nałożonych przez ustawy oraz inwestycji zapisanych w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. Udało się to bez podnoszenia podatków, taryf za wodę i ścieki, bez zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek. W przyszłym roku będziemy kontynuowali tę politykę.

 

- Mamy jeszcze inflację, która jest coraz większym problemem zwykłych obywateli. Jak odczuwa jej skutki nasz samorząd?

- To jest problem globalny. Świat i tak bardzo długo bronił się przed inflacją. Te biliony pustego pieniądza wpompowane w system finansowy musiały w końcu wywołać inflację. I wywołały. Wojna okazała się jedynie zapalnikiem, katalizatorem. Gmina odczuwa jej skutki jak każdy inny podmiot. Więcej płacimy za prąd, gaz, usługi, roboty budowlane.

 

- Jak te wszystkie negatywne zjawiska odbijają się na pracy samorządu – na bieżącym zarządzaniu gminą oraz na jej możliwościach inwestycyjnych?

- Nie stało się nic, czego byśmy się nie spodziewali. Rozpasana polityka rozdawnictwa, sztuczne podtrzymywanie koniunktury, biliony pustego pieniądza na rynku. To nie mogło się inaczej skończyć. Obserwowaliśmy świat, kontynent, kraj i wyciągaliśmy wnioski. I przygotowywaliśmy się. W związku z czym gmina funkcjonuje normalnie, bieżące zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem, tak samo jak zaplanowane inwestycje. Trzymamy rękę na pulsie, a właściwie na obu pulsach.

 

- Co zatem przyniesie nam 2023 rok w gminie Wolbrom? Czy musimy być przygotowani na same problemy, czy mimo wszystko możemy patrzeć w przyszłość optymistycznie?

- Rok 2023 to niestety spowolnienie gospodarcze. Nie nazwałbym tego recesją, ale korektą w stosunku do tego, co było jeszcze w połowie 2022 r. Natomiast subiektywnie oceniam to jako powrót do fundamentów ekonomii. Nie mogło dłużej być tak, że ogon machał psem. Świat zapomniał o tym, że istnieje coś takiego jak cykl koniunkturalny. Raz jest górka, a raz dołek. A tymczasem lwia część populacji myślała, że będzie tylko top i żyła, jakby jutra miało nie być. „Bo pieniądze pochodzą z budżetu” – dzwonią mi w uszach słowa jednej byłej minister od czegoś tam. Wszystko to spowodowane było nadpodażą taniego pieniądza. Jeżeli człowiek dostaje pieniądze za to, że nie pracuje, a firma za to, że nie działa, to znaczy, że świat stanął na głowie. Ile to mogło jeszcze trwać? Wojna i jej konsekwencje z całą mocą uwypukliły dysfunkcyjny charakter takich rozwiązań. Kubeł zimnej wody każdemu się przyda, a wówczas zacznie szanować to co ma, bo uzmysłowi sobie jak szybko może to stracić. Inflacja zacznie hamować, pusty pieniądz zniknie z rynku, ale bardzo poważnym problemem jest nadal niezatwierdzony Krajowy Plan Odbudowy oraz zagrożone fundusze strukturalne. Tutaj sytuacja robi się naprawdę dramatyczna. Możliwości pożyczkowe państwa się kurczą, a tym samym możliwości finansowania rozbuchanego socjalu, o inwestycjach nie wspomnę. Bez unijnych środków czeka nas armagedon. Ale to jest już poza moimi kompetencjami. To co zależy ode mnie jest ogarnięte. Jeżeli świat się nie zawali, to przyszły rok nie powinien być dla MiG Wolbrom zły. Natomiast jak się zawali, to akurat nasze lokalne problemy przestaną się liczyć. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Dział: Wolbrom
Etykiety