Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

piątek, 20 styczeń 2023 08:08

Koniec z zalewaniem ulicy Ordona

 

Prace przy budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ordona dobiegają końca. Firmie wykonującej zadanie – ZIEMBUD Łukasz Pałka z Czernej – pozostało jedynie wykonać prace porządkowe.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, której koszty wyniosły ok. 700 tys. złotych, spowodowana była potrzebą odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu osiedlowego os. Chrobrego oraz fragmentu ulicy Ordona przez wpusty uliczne i odprowadzenie jej do pobliskiego cieku Białej Przemszy. Nowa sieć będzie teraz zbierać deszczówkę z całego rejonu i odprowadzać ją bezpośrednio do rzeki. Powinna być wsparciem istniejącej kanalizacji, która mając określoną przepustowość, nie odbierała całości deszczówki, a spływająca w kierunku zachodnim woda zalewała część ul. Piłsudskiego.

Ogłoszenie przetargu na roboty mogło nastąpić dopiero po uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości, na końcowym odcinku tej inwestycji. Wykonanie nowej nitki kanalizacji otworzy ponadto możliwość wyasfaltowania, powstałego w 2017 r. parkingu przy Os. Chrobrego.

Dział: Wolbrom
Etykiety
piątek, 20 styczeń 2023 08:00

WOLBROM. Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy

 

Jak czytamy w informacji na stronie BiP: „(…) kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością obowiązujących regulacji prawnych – kodeks postępowania administracyjnego, przepisów prawa pracy oraz przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, finansów publicznych czy zamówień publicznych. Posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem, rozliczaniem i kontrolą środków zarówno unijnych jak i krajowych. Jest osobą z dużym doświadczeniem zawodowym oraz dużą znajomością pracy samorządów. Ponadto posiada niezbędną wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, co uzasadnia wskazanie jej osoby jako odpowiedniej do zatrudnienia na w/w stanowisku urzędniczym”.

Beata Guzińska mieszka w Bukownie, z wykształcenia jest prawnikiem, czynnym radcą prawnym. Wcześniej pracowała w Urzędzie Miejskim w Bukownie, a ostatnie dwa lata w kancelarii radcowskiej.

Wydział Ogólno - Organizacyjny ma do realizacji wiele zadań, z których większość dotyczy wszystkich mieszkańców. Prędzej czy później każdy z nas będzie miał okazję, czy wręcz obowiązek, załatwiać tam swoje sprawy. Tam bowiem wydawane są dowody osobiste, decyzje dotyczące ewidencji ludności i dokumentów tożsamości, prowadzony jest rejestr wyborców, wydawane są zezwolenia na zbiórki publiczne, zgromadzenia i in. Wydział ma w obowiązkach wiele zadań z zakresu sportu, kultury, ochrony zdrowia, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zajmuje się pomocą materialną dla uczniów, refundacją kosztów kształcenia młodocianych pracowników. To tutaj prowadzone są sprawy osobowe pracowników urzędu, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Tutaj także działa Biuro Obsługi Rady Miejskiej i Biuro Obsługi Działalności Gospodarczej.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Rezonans magnetyczny w miechowskim szpitalu funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku. Początkowo była możliwa jednak tylko diagnostyka pacjentów szpitalnych, a w międzyczasie szkolono kadrę do jego obsługi. Od 9 stycznia urządzenie służy również pacjentom kierowanym przez specjalistów w ramach podpisanego kontraktu z NFZ. Jak wspomniał dyr. Mirosław Dróżdż, o potrzebie instalacji tej aparatury świadczy fakt, iż niemal z minuty na minutę wypełnia się kolejka pacjentów i czas oczekiwania na badanie się wydłuża.

Utworzenie pracowni było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (5 mln zł) oraz środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.442.515 zł) przekazanych przez wojewodę małopolskiego i Starostwo Powiatowe w Miechowie. Środki te sfinansowały w 100% stworzenie pracowni.

Dział: Miechów
Etykiety
czwartek, 12 styczeń 2023 08:19

Wolbrom ma zastępcę burmistrza

 

Z dniem 4 stycznia burmistrz Adam Zielnik powołał na stanowisko swego zastępcy panią Bożenę Konieczną, która przez kilka ostatnich lat pełniła funkcję jego społecznego doradcy. W tym samym dniu podpisał też zarządzenie zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

 

Możemy z niego dowiedzieć się, jaki zakres obowiązków przewidziany jest dla zastępcy burmistrza. Oto one:

1. Wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza.

2. Sprawowanie funkcji burmistrza w razie jego nieobecności.

3. Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do burmistrza.

4. Współdziałanie z Radą Miejską w zakresie powierzonych kompetencji.

5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem burmistrza.

6. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:

a) Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół,

b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

d) Domu Kultury,

e) Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w UMiG Wolbrom, a warunki płacy zostaną ustalone odrębnymi dokumentami. Wygaśnięcie mandatu burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem zastępcy.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

W poniedziałek 9 stycznia br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego. Inwestycja ma za zadanie nie tylko rewitalizację przestrzeni publicznej, dając mieszkańcom lepszy dostęp do komunikacji i miejsc parkingowych, ale ma być także jedną z wizytówek miasta i wnieść nową jakość do publicznych przewozów pasażerskich dla sąsiednich gmin, powiatów oraz województw.

 

Nowy dworzec autobusowy będzie nowoczesnym, jednokondygnacyjnym budynkiem o zwartej bryle z wysuniętym zadaszeniem w kierunku zachodnim, pod którym rozmieszczone zostaną cztery przystanki komunikacji publicznej. Płaski dach ze spadkiem w stronę wschodnią wykończony zostanie attyką. Elewację północną, zachodnią i południową stanowić będą przeszklone fasady, natomiast na elewacji wschodniej usytuowane zostaną schody ewakuacyjne oraz stolarka okienna i drzwiowa. Wewnątrz obiektu zaprojektowano przeszkloną klatkę schodową wychodzącą na dach, na którym powstanie taras użytkowy wśród zieleni.

Budynek wykończony zostanie płytami elewacyjnymi (HPL), jako fasada wentylowana.

 

Fotowoltaika na dachu i nasadzenia

 

Szczegółowy zakres prac dotyczył będzie m.in. budowy: wewnętrznych instalacji - wodociągowej, grzewczej (poprzez nowoprojektowaną kotłownię gazową), elektrycznej (w tym oświetlenia), fotowoltaicznej na dachu budynku, gazowej oraz niskoprądowej (monitoring i Internet), kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, 4 pomp ciepła, klimatyzacji, a także budowy instalacji zewnętrznych - wodociągowej, elektrycznej (oświetlenie), monitoringu i dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Powstaną drogi manewrowe oraz parking dla 60 samochodów osobowych i 6 autobusów, dwie wiaty na rowery, kosze, ławki i żagle przeciwsłoneczne. Ponadto wykonane będą nasadzenia -

47 drzew i 87 krzewów.

 

Program i układ funkcjonalny

 

Projektowany obiekt został podzielony na kilka części funkcjonalnych. Pierwszą z nich stanowić będzie pomieszczenie poczekalni (hol główny dworca) wraz z klatką schodową prowadzącą na taras. Drugą strefę stworzy lokal gastronomiczny wraz z zapleczem, a trzecią - ogólnodostępne toalety. Czwarta część przeznaczona zostanie na zaplecze dworca, gdzie będą mieściły się mi.n. biuro, pomieszczenia socjalne, techniczne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Ostatnia strefa funkcjonalna obejmie lokale handlowe wraz z zapleczami.

 

Umowa podpisana

 

Na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu”, Gmina Miechów pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 12.912.565,50 zł, co stanowi 78,65% wartości robót budowlanych.

Ponadto wystąpiono do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o pożyczkę na kwotę 3.914.664,75 zł w ramach programu „Pożyczka na rewitalizację - II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski” 11.3.

Wartość prac wyniesie 16.416.810,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma TIGMA-BUD sp. z o.o. z Michałowa.

Umowę na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu” 9 stycznia br. podpisali: w imieniu samorządu gminnego – Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Doroty Maciaszek, ze strony wykonawcy: Grzegorz Majchrowski – Prezes Zarządu firmy Tigma-Bud Sp. z o.o. oraz Piotr Oszywa – inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujący spółkę Arkadis z miejscowości Czudec.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Andrzej Banaśkiewicz – zastępca burmistrza Gminy i Miasta Miechów, Zenon Czekaj – przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie, wiceprzewodniczący i radni Rady Miejskiej, pracownicy Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska, Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych, Referatu Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju oraz Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego UGiM w Miechowie.

 

Dział: Miechów
Etykiety

 

Wieści Wolbromskie”: - Dobiega końca trudny dla nas wszystkich rok. Z jakimi wyzwaniami musiały zmierzyć się samorządy? Czy gmina Wolbrom wyszła z nich obronną ręką?

Adam Zielnik – burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom: - Największe wyzwania to bez wątpienia następstwa wojny na Ukrainie oraz postępująca drożyzna. Napływ uchodźców, związane z tym perturbacje, konieczność zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia, edukacji dla dzieci. To wszystko spadło na nas jak grom z jasnego nieba. Dopiero co w miarę ogarnęliśmy się z pandemią, a nastąpił kolejny cios. Ale dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców, organizacji non profit, stowarzyszeń, instytucji, udało się nad tym zapanować. Teraz to już rutyna. Do tego doszły zdarzenia gospodarcze. Zerwane łańcuchy dostaw, odpływ pracowników, niedobory podstawowych surowców. A w konsekwencji galopująca inflacja, którą odczuwamy wszyscy, gmina też. Niemniej jednak, mając na względzie fakt, iż „tłustych lat” nie przespaliśmy, ani nie przehulaliśmy, tylko rozwijaliśmy się, odkładając środki na przysłowiową „kupkę”, przygotowaliśmy się na nieuchronne nadejście „chudych lat”. Przypominam, że odkąd jestem burmistrzem nie wzrosły podatki, taryfy za wodę i ścieki, a odrobinkę udało się w międzyczasie zrealizować. Odpowiadając wprost. Tak, z wyzwań 2022 roku wyszliśmy obronną ręką.

 

- Jednak z pewnością drastyczne podwyżki cen nośników energii wpłynęły na realizację budżetu 2022 roku i wpłyną na budżet roku przyszłego...

- Musieliśmy uruchomić rezerwy, wprowadzić oszczędności, żeby zapewnić realizację zadań obowiązkowych, nałożonych przez ustawy oraz inwestycji zapisanych w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. Udało się to bez podnoszenia podatków, taryf za wodę i ścieki, bez zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek. W przyszłym roku będziemy kontynuowali tę politykę.

 

- Mamy jeszcze inflację, która jest coraz większym problemem zwykłych obywateli. Jak odczuwa jej skutki nasz samorząd?

- To jest problem globalny. Świat i tak bardzo długo bronił się przed inflacją. Te biliony pustego pieniądza wpompowane w system finansowy musiały w końcu wywołać inflację. I wywołały. Wojna okazała się jedynie zapalnikiem, katalizatorem. Gmina odczuwa jej skutki jak każdy inny podmiot. Więcej płacimy za prąd, gaz, usługi, roboty budowlane.

 

- Jak te wszystkie negatywne zjawiska odbijają się na pracy samorządu – na bieżącym zarządzaniu gminą oraz na jej możliwościach inwestycyjnych?

- Nie stało się nic, czego byśmy się nie spodziewali. Rozpasana polityka rozdawnictwa, sztuczne podtrzymywanie koniunktury, biliony pustego pieniądza na rynku. To nie mogło się inaczej skończyć. Obserwowaliśmy świat, kontynent, kraj i wyciągaliśmy wnioski. I przygotowywaliśmy się. W związku z czym gmina funkcjonuje normalnie, bieżące zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem, tak samo jak zaplanowane inwestycje. Trzymamy rękę na pulsie, a właściwie na obu pulsach.

 

- Co zatem przyniesie nam 2023 rok w gminie Wolbrom? Czy musimy być przygotowani na same problemy, czy mimo wszystko możemy patrzeć w przyszłość optymistycznie?

- Rok 2023 to niestety spowolnienie gospodarcze. Nie nazwałbym tego recesją, ale korektą w stosunku do tego, co było jeszcze w połowie 2022 r. Natomiast subiektywnie oceniam to jako powrót do fundamentów ekonomii. Nie mogło dłużej być tak, że ogon machał psem. Świat zapomniał o tym, że istnieje coś takiego jak cykl koniunkturalny. Raz jest górka, a raz dołek. A tymczasem lwia część populacji myślała, że będzie tylko top i żyła, jakby jutra miało nie być. „Bo pieniądze pochodzą z budżetu” – dzwonią mi w uszach słowa jednej byłej minister od czegoś tam. Wszystko to spowodowane było nadpodażą taniego pieniądza. Jeżeli człowiek dostaje pieniądze za to, że nie pracuje, a firma za to, że nie działa, to znaczy, że świat stanął na głowie. Ile to mogło jeszcze trwać? Wojna i jej konsekwencje z całą mocą uwypukliły dysfunkcyjny charakter takich rozwiązań. Kubeł zimnej wody każdemu się przyda, a wówczas zacznie szanować to co ma, bo uzmysłowi sobie jak szybko może to stracić. Inflacja zacznie hamować, pusty pieniądz zniknie z rynku, ale bardzo poważnym problemem jest nadal niezatwierdzony Krajowy Plan Odbudowy oraz zagrożone fundusze strukturalne. Tutaj sytuacja robi się naprawdę dramatyczna. Możliwości pożyczkowe państwa się kurczą, a tym samym możliwości finansowania rozbuchanego socjalu, o inwestycjach nie wspomnę. Bez unijnych środków czeka nas armagedon. Ale to jest już poza moimi kompetencjami. To co zależy ode mnie jest ogarnięte. Jeżeli świat się nie zawali, to przyszły rok nie powinien być dla MiG Wolbrom zły. Natomiast jak się zawali, to akurat nasze lokalne problemy przestaną się liczyć. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

„Wieści Miechowskie”: - Dobiega końca trudny dla nas wszystkich rok. Z jakimi wyzwaniami musiały zmierzyć się samorządy? Czy gmina Miechów wyszła z nich obronną ręką?
Dariusz Marczewski, burmistrz Gminy i Miasta Miechów: - Wydawało się, że po czasie pandemii, w 2022 roku wrócimy do normalności. Wydarzenia za wschodnią granicą zaskoczyły jednak nas wszystkich i przyniosły kolejne wyzwania, z jakimi samorząd gminny musiał się zmierzyć. Były to przede wszystkim działania związane z opieką nad obywatelami Ukrainy przybyłymi do naszego regionu. Pomimo tych trudności przekonaliśmy się, jak wiele zależy od mieszkańców, którzy również w tym przypadku zmobilizowali się i zaangażowali w pomoc – zarówno uchodźcom szukającym schronienia na terytorium gminy Miechów, jak również tym, którzy pozostali w Ukrainie, w naszym partnerskim mieście Wołoczyska.
Kolejnym wyzwaniem była i jest bez wątpienia pomoc przy zakupie i dystrybucji węgla. Zadanie, które wcześniej nie było praktykowane przez samorządy, z pewnością wymagało zmiany sposobu myślenia. Do tej pory skupialiśmy się na programach dotyczących wymiany starych palenisk oraz tych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Finalnie dostosowaliśmy się do nowej sytuacji
i realizujemy zadanie, we współpracy z miechowskimi przedsiębiorcami. Warto jednak zauważyć, że nasz samorząd, jeszcze przed wejściem w życie obowiązujących przepisów w tym zakresie, uruchomił program wsparcia dla osób starszych, samotnych, bez dostępu do internetu, w ramach którego pracownicy urzędu pomagali w zakupie węgla w niższej cenie.
Jednocześnie w 2022 roku zakończyliśmy realizację kolejnych projektów europejskich: „Wdrożenie systemu e-woda w gminie Miechów” oraz „Cyfrowa Gmina”. To już 19 zadań z kończącego się okresu finansowania, które nasza gmina wykonała, skutecznie pozyskując fundusze europejskie.
Ponadto, w kwietniu tego roku podpisaliśmy umowę na jeszcze jedno przedsięwzięcie z powyższej puli środków – na blisko 5 mln zł. Za tę kwotę gmina planuje dofinansować montaż 178 kotłów gazowych, 26 pomp ciepła i 71 kotłów na pellet.
Dużym wyzwaniem była i nadal jest realizacja programów związanych z fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. Dobiega końca projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Finalnym efektem przedsięwzięcia ma być instalacja 326 zestawów paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców i 137 zestawów kolektorów słonecznych.  
Z dobrych informacji – cieszymy się, że pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych środki na budowę dworca autobusowego umożliwią realizację ważnej dla Miechowa inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę na ponad 16 mln zł z przyszłym wykonawcą tego zadania inwestycyjnego.

- Ambitne plany mogą pokrzyżować drastyczne podwyżki cen nośników energii. Czy wpłynęły one na realizację budżetu 2022 roku i czy wpłyną na budżet roku przyszłego?
- Podwyżki cen będą miały zapewne wpływ na budżet przyszłego i kolejnych lat. W zakresie zakupu prądu i gazu mieliśmy już podpisane wieloletnie umowy. Mam świadomość, że w związku z obecną sytuacją w kolejnym roku należy spodziewać się wzrostu cen tych mediów. To oczywiście wpłynie na ewentualne i niezbędne ograniczenia dotyczące naszej bieżącej działalności. Dużym zagrożeniem w zakresie wzrostu kosztów ogrzewania, dla znacznej części mieszkańców naszej gminy, była decyzja PGNiG o nieuwzględnieniu wniosku o objęcie taryfą ochronną dotychczasowego dostawcy ciepła z osiedlowych kotłowni. Mając to na uwadze zaproponowałem ich wydzierżawienie Spółdzielni Mieszkaniowej i jednej ze wspólnot – podmioty te są wprost wymienione w przepisach i przysługuje im niższa cena gazu. W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę.  
 
- Coraz większym problemem dla zwykłych obywateli staje się inflacja. Jak odczuwa jej skutki nasz samorząd?
- Skutki inflacji odczuwamy już w tym roku, szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że to właśnie w 2023 roku zmierzymy się z jej konsekwencjami.
Z podobnymi problemami boryka się większość gmin, w związku z tym mamy nadzieję, że pojawiające się zapowiedzi dotyczące zmian w finansowaniu samorządów, które wydają się niezbędne, potwierdzą się i zostaną w najbliższym czasie wdrożone.  
Fundusze zewnętrzne na realizację gminnych inwestycji są bardzo ważne, dlatego od lat staramy się je sukcesywnie i z sukcesami pozyskiwać. Wiemy, że bez tej aktywności naszego samorządu nie byłoby stać na wykonanie wielu potrzebnych i ważnych dla mieszkańców zadań. Same dotacje nie są jednak wystarczające i nie pozwolą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania.

- Jaki te wszystkie negatywne zjawiska odbijają się na pracy samorządu – na bieżące zarządzanie gminą oraz na jej możliwości inwestycyjne?
- Z pewnością jest to pewnego rodzaju sprawdzian (nie pierwszy) dla naszego samorządu. Obecna sytuacja zobowiązuje nas do szukania nowych pomysłów, które przyczynią się do skutecznego
i efektywnego zarządzania gminą, a także zdobywania niezbędnych do jej rozwoju środków. Bez zmian w zakresie np. zwiększenia udziałów gmin w PIT, czy CIT lub udziału w innych dochodach państwa takich jak VAT, czy akcyza – część zadań będziemy musieli ograniczać lub z nich rezygnować. Na przykładzie naszej gminy, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
w bieżącym roku stanowiły 18.342.361,57 zł (w tym dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT to kwota 2.888.418,57 zł), natomiast planowane na 2023 r., to: 15.388.508 zł, przy znacznie większych bieżących wydatkach.

- Co zatem przyniesie nam 2023 rok w gminie Miechów? Czy musimy być przygotowani na same problemy, czy mimo wszystko możemy patrzeć w przyszłość optymistycznie?
- O problemach można długo rozmawiać, wolimy jednak skupiać się na wyzwaniach. Cieszymy się na planowane zadania inwestycyjne – przede wszystkim budowę dworca autobusowego wraz zagospodarowaniem terenu. Zakończymy realizację oświetlenia ulicznego przy drodze nr 7, przez  co bez wątpienia poprawimy bezpieczeństwo na odcinku od Strzeżowa do Poradowa. W kolejnym roku realizowana będzie termomodernizacja największego kompleksu szkolnego – Szkoły Podstawowej nr 2 na Osiedlu Sikorskiego, w ramach zadania „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto wykonamy modernizację kolejnych dróg dojazdowych do pól, szereg zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego, zakończymy modernizację ul. Jagiellońskiej oraz pl. T. Kościuszki (Mały Rynek). Zakładam, że w przyszłym roku finał będą miały prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy oraz przystąpimy do opracowania planów zagospodarowania dla obszarów przy węzłach S7, w celu wyznaczenia miejsc aktywności gospodarczej.
Również wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku, w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, której jednym z udziałowców jest Gmina Miechów, rozpocznie się budowa lokali mieszkalnych pod wynajem na Osiedlu Parkowym.
W planach mamy również kolejne projekty, jak np. rozbudowę gminnego ośrodka zdrowia czy budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. Mam nadzieję, że środki europejskie z kolejnej perspektywy pozwolą na realizację tych i wielu innych przedsięwzięć.

 

Dział: Miechów
Etykiety

 

Krakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System”, przy współpracy z samorządem gminnym i przy wsparciu włodarzy powiatu miechowskiego, wybuduje w Charsznicy dwa bloki mieszkalne na 101 mieszkań.

 

Umowę inwestycyjną na realizację zadania, w środę 14 grudnia 2022 r., w miejscowym Urzędzie Gminy podpisali: Paweł Janicki – członek zarządu, dyr. ds. Inwestycji TBS „Krak-System” S.A zasiadający również w Radzie Powiatu oraz wójt Kapuścianej Stolicy Polski Jan Żebrak, w kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Wrzesień i towarzystwie włodarzy powiatu – starosty Jacka Kobyłki, przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Świerczka oraz sekretarz gminy Barbary Beliczyńskiej.

Bloki powstaną w ramach tzw. systemu SIM - Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Jak informował przedstawiciel TBS Paweł Janicki, SIM to filar dokonującego się przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu, wsparty finansowaniem m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Podstawę prawną funkcjonowania SIM-ów jest ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 11).

Budynki powstaną w dwóch lokalizacjach: przy dawnej rampie kolejowej – za „Galerią Planeta”, przy ul. Młyńskiej (na styku z ul. Żarnowiecką) oraz przed blokami Spółdzielni Mieszkaniowej – przy ul. Kościuszki. Pierwszy z wymienionych bloków ma mieć 5 kondygnacji z 56. mieszkaniami 2,3,4-pokojowymi. Drugi z kolei przewiduje 4 kondygnacje z 45. mieszkaniami, w tym jedna podziemna z parkingiem na 33 miejsc.

Paweł Janicki podkreślał, iż mieszkania w systemie SIM w Charsznicy stwarzają szansę na pozyskanie lokum szczególnie dla młodych ludzi, nieposiadających zdolności kredytowej na zakup mieszkań od deweloperów, czy na rynku wtórnym. Czynsze regulują odpowiednie przepisy prawa. Na chwilę obecną najem mieszkania 50-metrowego w tym systemie kosztuje około 900 zł miesięczne. Po 15 latach zasiedlania takiego lokalu można ubiegać się o pozyskanie go na własność, co umożliwia nowelizacja w/w ustawy podjęta 2021 roku. Nie bez znaczenia jest też korzystna lokalizacja zabudowań, bowiem w Charsznicy krzyżują się kierunki komunikacyjne z Małopolską, Świętokrzyskiem i Śląskiem.

Dział: Charsznica
Etykiety
niedziela, 11 grudzień 2022 18:19

Dodatkowe dofinansowanie dla „Dwójki”

 

Na wniosek o zwiększenie dofinansowania gmina Wolbrom dostała dodatkowe środki dla Projekt „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1”.

 

Członkinie i członkowie Komitetu pozytywnie odnieśli się do wnioskowanych zwiększeń. W związku z tym, 29 listopada 2022 roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jako operator Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu.

 

Pierwotnie przyznana dotacja dotacja: 2.448.829,43 PLN.

Wnioskowana kwota dodatkowego dofinansowania: 1.186.170,04 PLN.

Zwiększona przyznana dotacja: 3.634.999,47 PLN.

 

WORKING TOGETHER FOR A GREEN, COMPETITIVE AND INCLUSIVE EUROPA.

 

 

Dział: Wolbrom
Etykiety
piątek, 09 grudzień 2022 09:08

Wielopokoleniowy Rodzinny Marszobieg

 

Stowarzyszenie Manko „Głos Seniora” oraz Urząd Gminy i Miasta w Miechowie zapraszają na Wielopokoleniowy Rodzinny Marszobieg.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę 10 grudnia o godz. 13:00 w Parku Miejskim w Miechowie.

Dla uczestników przewidziano nagrody oraz ciepły posiłek.

Zapraszamy do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu !

Dział: Miechów