Reklama

piątek, 22 styczeń 2021 10:05

Budżet gminy Wolbrom na 2021 rok

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
||| |||

Ambitne plany mimo pandemii

30 grudnia wolbromscy radni chwalili budżet gminy na 2021 rok. Zakłada on dochody na poziomie 113.302.959,05 zł i wydatki w wysokości 120.708.202,10 zł, w tym majątkowe – 25.452.948,87 zł, czyli ponad 21%. W stosunku do planowanego rok temu budżetu na rok 2020, przewidywane dochody są wyższe o ponad 9 mln zł, ale wydatki niemal identyczne. Trzeba jednak zaznaczyć, że to są tylko plany, które – co jest normalną praktyką – modyfikuje się w ciągu roku wielokrotnie, dostosowując je do zmieniającej się sytuacji w finansach gminy. A to dochodzą nieprzewidziane, a konieczne do poniesienia wydatki, a to uda się z powodzeniem aplikować o środki zewnętrzne, to znowu skrócą się lub wydłużą terminy realizacji niektórych przedsięwzięć. Dość powiedzieć, że pod koniec grudnia ubiegłego roku radni podjęli uchwałę wprowadzającą ostatnie zmiany do budżetu gminy w roku 2020, w której wydatki zamknęły się kwotą ponad 128 mln zł, czyli o prawie 10 mln wyższą niż planowano początkowo.

czym pokryjemy deficyt?

Jak czytamy w uchwale budżetowej: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.405.243,05 zł, który zostanie pokryty w kwocie 2.551.870,00 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwocie 81.500,00 zł przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych oraz w kwocie 4.771.873,05 zł przychodami pochodzącymi z zaciąganych w 2021 roku kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Pozostałe przychody w kwocie 2.476.703,00 zł, w tym w kwocie 434.801,95 zł pochodzącej z kredytów i pożyczek zaciąganych w 2021 roku na rynku krajowym oraz w kwocie 2.041.901,05 zł pochodzącej wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu przeznacza się na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 2.476.703,00 zł.

Oto planowane wydatki gminy Wolbrom na rok 2021:

Rolnictwo i łowiectwo – 2.341.262,07

Leśnictwo – 3.250,00

Transport i łączność – 6.798.936,39

Turystyka – 2.592.443,12

Gospodarka mieszkaniowa – 2.020.594,46

Działalność usługowa – 296.550,00

Administracja publiczna – 8.847.736,75

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.400,00

Obrona narodowa – 600,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.599.194,05

Obsługa długu publicznego – 895.876,42

Różne rozliczenia – 680.000,00

Oświata i wychowanie – 33.806.314,77

Ochrona zdrowia – 404.832,00

Pomoc społeczna – 8.601.192,75

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 252.800,00

Edukacyjna opieka wychowawcza – 356.482,27

Rodzina – 29.558.965,77

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.129.218,71

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.695.172,28

Kultura fizyczna – 3.822.380,29

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE – 95.255.253,23

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE – 25.452.948,87

RAZEM WYDATKI – 120.708.202,10

Czytany 179 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 24 styczeń 2021 15:54