Reklama

poniedziałek, 15 listopad 2021 13:19

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu już działa Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(66 głosów)
|||||||| ||||||||

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wolbromiu dobiegła końca. Była to niezwykle ważna inwestycja dla całej Gminy Wolbrom. Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu powstała przeszło 27 lat temu. Wymagała pilnego unowocześnienia i rozbudowy, ponieważ jej wyeksploatowanie, brak części zamiennych oraz przestarzała konstrukcja groziły poważną awarią i potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Na realizację Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. pozyskał rekordowe w Gminie Wolbrom dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu – 30.717.183,77 zł (brutto) przyznano dofinansowanie w kwocie – 15.812.816,28 zł.
Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka pozyskała również pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych wyniosło: 8.991.601,00 zł.  
Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, została firma MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 11B w Łaziskach Górnych. Dnia 3 lutego 2020 roku została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”.
Pomimo trwającej pandemii COVID-19, prace przebiegały bez większych zakłóceń i zakończyły się w zakładanym w umowie terminie tj. 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie to nie było łatwe, tym bardziej, że w trakcie prowadzenia robót nie można było zatrzymać procesu oczyszczania ścieków.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolbromiu była szeroko zakrojonym przedsięwzięciem. Powstało szereg obiektów nowych, a obiekty istniejące, nadal wykorzystywane, uległy gruntownej modernizacji.
Modernizacja oczyszczalni ma wymiar zarówno ilościowy jak i jakościowy. Wymiar ilościowy odnosi się do znacznego powiększenia faktycznej przepustowości oczyszczalni. Wzrosła zarówno przepustowość w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego do przyjęcia przez oczyszczalnię (o ok. 25%, z RLM=14,3 tys. do RLM=18 tys.) jak i przepustowość hydrauliczna (o ok 25%, z 606 m3/h do 720 m3/h).
Wymiar jakościowy odnosi się przede wszystkim do podniesienia nominalnej zdolności oczyszczalni do usuwania azotu z poziomu poniżej 30 gN/m3 do poziomu poniżej 15 gN/m3, a także do usuwania innych rodzajów zanieczyszczeń. Modernizacja ma także wymiar jakościowy w rozumieniu zastosowania nowych procesów technologicznych (np. mechaniczne zagęszczanie osadu), jak i na poziomie rozwiązań poszczególnych obiektów i systemów (zastosowanie nowocześniejszych urządzeń i materiałów, zmiana systemu napowietrzania, bardziej zaawansowany system automatyki itp.).
W ramach modernizacji teren oczyszczalni w granicach ogrodzenia został powiększony z obecnych ok. 4,7 ha do ok. 5,6 ha. Zmiany te związane są z budową drogi i nowych obiektów po stronie zachodniej jak i uwzględniają docelową możliwość budowy w tym rejonie słonecznej suszarni osadu.
W części mechanicznej oczyszczalni kluczowymi obiektami są pompownia ścieków surowych PSS, stacja mechanicznego oczyszczania SMO i zbiornik uśredniający z pompownią ZUP. Pompownia PSS została poddana gruntownej modernizacji (przebudowa komory czerpalnej, montaż kraty mechanicznej, wymiana pomp i instalacji). Pompownia PSS dwoma nowymi rurociągami tłocznymi podaje ścieki do stacji SMO. Stacja ta ma postać piętrowego budynku. Na piętrze znajdują się będą dwa sitopiaskowniki zapewniające zintegrowane oczyszczanie mechaniczne ścieków (usuwanie skratek, piasku i tłuszczów). Ścieki po przejściu przez sitopiaskowniki odpływają grawitacyjnie do zbiornika ZUP. Zadaniem tego zbiornika jest retencjonowanie ścieków, tj. przyjmowanie w okresach pogody deszczowej nadwyżki ponad ilości, jakie mogą być na bieżąco kierowane na część biologiczną, pewne wyrównywanie nierównomierności w dobowym rozkładzie przepływów oraz uśrednianie składu ścieków. Ścieki ze zbiornika ZUP są pompowane na część biologiczną.
W części biologicznej istniejące reaktory Biooxyblok zaadaptowano na reaktory biologiczne z osadnikami RBO, a znajdujący się miedzy reaktorami były piaskownik – na wspólną dla obu reaktorów komorę predenitryfikacji KPD.
Reaktory RBO to jednoosadowe, wielofazowe komory osadu czynnego zapewniającego usuwanie ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu we wspólnym systemie przemian.
W centralnej części każdego z reaktorów RBO znajduje się radialny osadnik wtórny. Oba reaktory RBO pracują równolegle z mieszaniem się osadów z obu reaktorów w komorze KPD. Komory napowietrzane w reaktorach RBO zasilane są w sprężone powietrze ze stacji dmuchaw SD.
Jako uzupełniająca dla metod biologicznych stosowana jest defosfatacja chemiczna przy użyciu koagulantu np. PIX magazynowanego w stacji SMK.
Ścieki oczyszczone z osadników wtórnych w reaktorach RBO kierowane są poprzez istniejące koryto pomiarowe KPS do odbiornika ścieków. Przy rurociągu ścieków oczyszczonych powstała pompownia wody technologicznej PWT, w której ścieki oczyszczone poddawane są dodatkowej filtracji, a następnie wykorzystywanej jako tzw. woda technologiczna do płukania urządzeń pracujących na terenie oczyszczalni.
Osad nadmierny powstający w reaktorach RBO jako rezultat procesu oczyszczania ścieków kierowany jest z reaktorów na część osadową oczyszczalni. Osad nadmierny jest kolejno: retencjonowany w zbiornikach osadu nadmiernego ZON, następnie kierowany do zbiornika stabilizacji tlenowej ZST, gdzie jest napowietrzany i gdzie usuwane są wody nadosadowe. Ze zbiornika ZST osad trafia do stacji odwadniania osadu SOO, gdzie jest najpierw mechanicznie zagęszczany, a następnie odwadniany na prasie osadu. Odwodniony osad jest na bieżąco wywożony do zagospodarowania poza oczyszczalnią.
Podsumowując – w wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów. Rozbudowa  oczyszczalni pozwoli rozwijać sieć kanalizacyjną na terenie Gminy Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkańców mogło z niej korzystać.

 

Czytany 1217 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 listopad 2021 13:23