Reklama

piątek, 17 grudzień 2021 15:31

Duże podwyżki wynagrodzeń samorządowców Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(1 głos)
||| |||

 

Najmniej w powiecie olkuskim zarabia... starosta

 

Pod koniec listopada większość rad gmin podejmowała uchwały podwyższające wynagrodzenia burmistrzom i wójtom, a często również diety radnym i sołtysom. Te niepopularne i szeroko komentowane w środowisku decyzje wymuszało nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października. Podniosło ono wyraźnie górne granice poszczególnych składników pensji, rekompensując z nawiązką słynną 20-procentową obniżkę z 2018 roku. W efekcie zarobki wielu naszych włodarzy, z dnia na dzień, podwoiły się...

 

skąd te podwyżki?

 

Wspomniane rozporządzenie weszło w życie 1 listopada i podnosi m.in. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego urzędników samorządowych w związku z podwyżką płacy minimalnej. Oprócz dostosowania maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnych poziomów dodatku funkcyjnego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ustaliło także wyższe minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru. Tabela zawiera też kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach. Kwoty zostały dopasowane w taki sposób, aby łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczyły wysokości 20.041,50 zł brutto (poprzednio 12.525,94 zł brutto), tj. zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych – 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (w 2021 r. wynosi 1.789,42 zł).

W załączniku nr 2 określono tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania oraz kwoty maksymalnego poziomu: wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach, a także minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

Z kolei załącznik nr 3 zawiera tabele dotyczące pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w urzędach, starostwach i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

 

nie więcej, ale i nie mniej

 

Od trzech lat wynagrodzenie burmistrzów czy wójtów (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych), obejmujące wszystkie składniki i dodatki, nie mogło być wyższe niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12.525 zł brutto. Niezależnie od wielkość jednostki samorządu terytorialnego i obowiązków spoczywających na barkach włodarza, było to niecałe 9 tys. zł na rękę.

Po ostatniej zmianie wynagrodzenie maksymalne wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie może przekraczać w ciągu miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej, czyli 20.041,50 zł brutto na miesiąc. Jednocześnie minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego (co wynika z zapisu art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych), czyli 16.033,02 zł brutto miesięcznie. Do wyliczenia tych kwot nie bierze się pod uwagę dodatku za wysługę lat. Ostatecznie o wysokości podwyżek decydują rady gmin i miast.

 

ile zarabia burmistrz Wolbromia?

 

Na zwołanej w trybie zdalnym, nadzwyczajnej sesji w dniu 25 listopada, Rada Miejska w Wolbromiu zdecydowała, iż burmistrz Adam Zielnik zarabiać będzie 20.130 zł brutto. Na kwotę tę składa się kilka składników – wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: funkcyjny i specjalny oraz za staż pracy. Wszystkie je ustalono w maksymalnej wysokości, a głównym argumentem był tu fakt, iż burmistrz MiG Wolbrom nie posiada zastępcy, co jest raczej rzadkością w gminach tej wielkości. Uchwałę przyjęto 16 głosami „za”, przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch wstrzymujących się.

Prowadzenie sesji było jednak źle ocenione przez radnych z klubu PiS, którzy krytykowali prowadzącego (pod nieobecność przewodniczącego Bartłomieja Żurka) wiceprzewodniczącego Artura Pajkierta, który – wg nich – bezzasadnie zwołał obrady w trybie nadzwyczajnym, co m.in. ograniczało dyskusję, gubił się w sprawach proceduralnych, a nawet wprowadził radnych w błąd. Radny Radosław Kuś wystosował w tej sprawie oficjalną skargę do wojewody małopolskiego.

Oprócz podwyżki pensji burmistrza radni podnieśli także diety sołtysom (do 900 zł miesięcznie), a także diety sobie. Obecnie przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolbromiu przysługuje dieta w wysokości 80% kwoty bazowej, czyli 2.576 zł miesięcznie, jego dwóm zastępcom 1.932 zł miesięcznie, przewodniczącym komisji stałych 1.771 zł, ich zastępcom lub radnym pracującym w dwóch komisjach 1.610 zł, a „zwykłym” radnym – 1.449 zł miesięcznie. Diety te wolne są od podatku, ale podlegają potrąceniom w razie nieobecności radnego na posiedzeniach rady lub komisji (odpowiednio – o 10% i 5%).

Nowe stawki wynagrodzenia i diet obowiązują z mocą od 1 sierpnia br.

 

ile okoliczni wójtowie i burmistrzowie?

 

Wójt gminy Trzyciąż zarabia po zmianach, łącznie ze stażem pracy 19.470,00 zł brutto, czyli tyle, ile maksymalnie dopuszczają tabele aktualnego rozporządzenia. Dieta przewodniczącego Rady Gminy to 1.503,11 zł (poprzednio 1.300 zł), wiceprzewodniczącego 1.288,38 zł, przewodniczącego komisji 1.288,38 zł, członka komisji 1.073,65 zł, radny nie będący członkiem żadnej komisji otrzyma 858,92 zł. Za nieobecności diety są pomniejszane o 30 procent.

Pensja wójta gminy Klucze wzrosła do tego samego, maksymalnego poziomu 19.470 zł brutto. Przewodniczący Rady Gminy będzie otrzymywał 2.147,30 zł (do tej pory było to 1.409,17 zł), wiceprzewodniczący, a także przew. komisji 1.825,21 zł, radni będący wiceprzewodniczącymi komisji oraz członkami komisji dostaną 1.717,84 zł; dieta radnych niepełniących żadnych funkcji wyniesie 1.503,11 zł (poprzednio 805,24 zł). Uchwała przewiduje obniżki za nieobecności na sesjach (20%) i komisjach (10%).

Burmistrz Olkusza będzie teraz zarabiał niewiele więcej niż wójtowie Trzyciąża, czy Klucz. Uchwała Rady Miejskiej z 8 listopada ustala jego wynagrodzenie w wysokości 19.860,00 zł brutto. Przewodniczący Rady Miejskiej otrzyma 2.737,81 zł, wiceprzewodniczący 2.415,72 zł, przewodniczący komisji 2.254,67 zł, wiceprzewodniczący komisji 2.093,62 zł, radny niepełniący żadnych z wyżej wymienionych funkcji 1.932,57 zł. Za nieobecność na sesji dieta zostanie obniżona o 10 proc., a na komisji o 5 proc.

Burmistrz Bukowna i wójt Bolesławia zarabiają po zmianach tyle samo – to także maksymalne stawki przysługujące im z nowego rozporządzenia – 19.470 zł brutto. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie otrzyma dietę w wysokości 2.039,94 zł, wiceprzewodniczący RM lub przewodniczący komisji 1.717,84 zł, wiceprzewodniczący komisji 1.610,48 zł, radni będący członkami co najmniej dwóch komisji 1.503,11 zł, radni należący do jednej komisji 858,92 zł, radni nienależący do żadnej komisji 644,19 zł. Diety mogą być obniżane o 5 lub 10% w przypadku absencji na posiedzeniach.

W gminie Bolesław dieta przewodniczącego Rady Gminy wzrosła do 2.147,30 zł, jego zastępca otrzyma 1.717,84 zł, przewodniczący komisji 1.610,48 zł, jej wiceprzewodniczący 1.503,11 zł, a „zwykli” radni dostaną teraz 1.395,75.

 

najmłodszy najmniej zarabia

 

Okazuje się, że najmniej zarabiać będzie... starosta olkuski. Po podwyżkach jego pensja (także ustalona w wysokości maksymalnej) wynosi bez dodatku stażowego 18.044 zł brutto (dotychczas 9.660 zł). Jeśli nasze informacje są prawdziwe, gdyż stosowna uchwała tego nie zawiera, doliczyć do tego trzeba będzie 6% wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, czyli 625 zł.

Nowa dieta przewodniczącego Rady Powiatu oraz członków Zarządu Powiatu to 3.220,95 zł (podwyżka z 1.878,89 zł), wiceprzewodniczącego 3.006,22 zł, przewodniczący komisji otrzyma 2.791,49 zł, jej wiceprzewodniczący 2.576,76 zł, a członkowie 2.362,03 zł, a radni niepełniący żadnych funkcji – 1.932,57 zł. W powiecie obowiązują wysokie obniżki za nieobecności: na sesji o 25%, na komisji o 15%.

 

czy to dużo?

 

Oczywiście „dużo” jest pojęciem względnym... W moim odczuciu obecne pensje wójtów i burmistrzów, zwłaszcza małych gmin, do niskich nie należą. Obowiązujące tabele sprawiają ponadto, że różnice między nimi będą niewielkie – trzeba bowiem pamiętać także o dolnym limicie wynagrodzeń (80% maksymalnego). Tak ustalone zasady powodują, że np. prezydent Krakowa zarabia także niewiele więcej ponad 20 tys. zł brutto, a w dużym mieście nie jest to już chyba pensja zbyt wygórowana. Obecne duże podwyżki są konsekwencją nieprzemyślanej decyzji władz centralnych sprzed 3 lat, które z powodów politycznych obniżyły pensje samorządowców o 20%. Zablokowało to możliwość systematycznej rewaloryzacji pensji wraz ze wzrostem średniej krajowej i skumulowało się dopiero w tym roku, gdy wzrost cen i kosztów utrzymania sprawił, że wynagrodzenia naszych włodarzy były już autentycznie zaniżone.

A czy radni musieli, niemal w każdym przypadku, ustalać poszczególne składniki pensji na maksymalnym poziomie? To już pozostawiam do oceny Czytelników...

Wojciech Szota

 

Czytany 1599 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 grudzień 2021 15:35