Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

 

Radość i duma mieszkańców największym podziękowaniem

 

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu Wieści, gmina Miechów zajęła trzecie miejsce w prestiżowym rankingu samorządów sporządzonym przez redakcję „Rzeczpospolitej”. Na 100 możliwych punktów uzyskała wynik 82,14. Sukces ten odbił się szerokim echem w środowisku i przyczynił się do promocji miasta na arenie ogólnopolskiej. Postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z burmistrzem Dariuszem Marczewskim, który w imieniu całego samorządu, odbierał to wyróżnienie na gali w Warszawie z rąk przewodniczącego kapituły – prof. Jerzego Buzka.

Wieści Miechowskie: - Czy burmistrz Miechowa spodziewał się tak wysokiego miejsca w najnowszym rankingu samorządów, który opublikowała „Rzeczpospolita”?

Dariusz Marczewski, burmistrz GiM Miechów: - Wiedziałem, że 2020 był rokiem dużych inwestycji, zarówno tych, które realizowaliśmy, jak i tych, które kończyliśmy. Były to przedsięwzięcia finansowane przede wszystkim z pomocą środków Unii Europejskiej. Tak więc można powiedzieć, że do roku 2020 przygotowywaliśmy się od kilku lat, pozyskując środki zewnętrzne. Obecnie wiele z tych inwestycji kończymy – zarówno w zakresie transportu, komunikacji, jak i rewitalizacji, ochrony środowiska, czy termomodernizacji. Jak wiadomo, tych zadań było dość dużo. Podsumowując – można się było spodziewać, że w rankingach, które publikowane są przez różne czasopisma lub instytucje, będziemy wyżej, niż w ostatnich latach.

- Owszem, rankingów jest wiele i z reguły gmina Miechów wypadała w nich nieźle. Czy ranking „Rzeczpospolitej” jest szczególny, pod innym kątem ocenia działalność samorządów?

- Jest to ranking, w którym branych jest pod uwagę 50 różnych wskaźników, dotyczących zarówno finansów, zarządzania, ochrony środowiska, pozyskiwania środków zewnętrznych, wydatków inwestycyjnych. Przewodniczący kapituły rankingu mówił też jak to wygląda w praktyce, że w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz wielkości podawane w sprawozdaniach finansowych, a następnie do samorządów będących w czołówce wysyłane są ankiety, w których trzeba podać szczegóły konkretnych projektów realizowanych w różnych dziedzinach. To dość kompleksowe prześwietlenie jakości funkcjonowania danego samorządu.

- Trzecie miejsce Miechowa na 878 sklasyfikowanych w grupie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, to chyba najwyższe w historii wszelkich rankingów?

- Tak. Jest to oczywiście duży sukces i z tego się trzeba cieszyć. Chciałoby się, by wysoką pozycję utrzymywać w kolejnych latach. W przypadku naszego samorządu możliwości inwestycyjne ze środków własnych są ograniczone. Sukcesy osiągniemy tylko wtedy, gdy będziemy skutecznie pozyskiwali środki zewnętrzne, a z czasem, dzięki wzrastającej liczbie mieszkańców (na czym mi bardzo zależy), będziemy również bogatszą gminą. Mając to na uwadze, z jednej strony kończymy projekty europejskie o których wcześniej mówiłem, ale już przygotowujemy się z zadaniami do nowego okresu programowania, do którego nabory zapewne rozpoczną się w przyszłym roku. Pierwsze założenia już mamy, pierwsze projekty przygotowujemy po to, by za kilka lat znów można było mówić o sukcesie inwestycyjnym.

- Gmina Miechów nie należy do najbogatszych w Polsce...

- Nie i dlatego nasz sukces będzie możliwy tylko wtedy, gdy skutecznie zabiegać będziemy o pieniądze zewnętrzne. W roku 2020 nasze możliwości inwestycyjne, czyli ta pula środków, która zostaje między dochodami a wydatkami bieżącymi, była rzędu 5-6 mln zł. A wydaliśmy prawie 35 mln. Tak więc możemy i chcemy realizować duże przedsięwzięcia, ale tylko wtedy, gdy będziemy zasilali budżet funduszami europejskimi i krajowymi.

- Wysoka ocena gminy Miechów zdaje się świadczyć o tym, że dobre warunki do życia niekoniecznie są w gminach najbogatszych.

- Z pewnością łatwiej zarządza się gminami bogatymi. Chciałbym w kolejnych latach, by coraz większa liczba naszych mieszkańców była dumna z Miechowa – gminy w której żyjemy. Z jednej strony musimy więc realizować kolejne inwestycje publiczne, z drugiej – z dużą nadzieją patrzymy na budowaną drogę S-7, która jeszcze bardziej przybliży nas zarówno do Krakowa, jak też do autostrady A-4. Zauważamy już teraz zwiększone zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym w Miechowie, a także obszarami wokół planowanych węzłów na S-7, czyli w Bukowskiej Woli i Szczepanowicach. Chcemy więc w najbliższym czasie przygotowywać zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, a potem zmiany w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego, by w okolicach tych dwóch węzłów jak najwięcej obszarów uwolnić pod możliwość zabudowy usługowej, czyli pod działalność gospodarczą. To powinno w kolejnych latach przyciągnąć inwestorów, stworzyć miejsca pracy, a w konsekwencji zwiększyć wpływy do gminnego budżetu.

- Trzecie miejsce w Polsce to też wielka promocja Miechowa?

- Z pewnością. „Rzeczpospolita” jest gazetą, która w różnych środowiskach jest czytana, jest opiniotwórcza. Obecność moja i naszego samorządu na gali wręczenia nagród była okazją do tego, by dobrze mówić o Miechowie, a na tym nam też bardzo zależy.

- Mieszkańcy bardzo dobrze odebrali sukces Miechowa w rankingu. Post na fanpagu Wieści Miechowskich dotyczący tego wydarzenia dotarł do ponad 12,5 tysięcy odbiorców, którzy zamieścili ponad 180 komentarzy. Były to właściwie wyłącznie gratulacje, brawa i pochwały.

- To znaczy, że mieszkańcy naszej gminy cieszą się z sukcesu Miechowa, co bez wątpienia jest budujące. Bo to, co robimy w samorządzie musimy robić z myślą o mieszkańcach. Na gali wręczenia nagród w Warszawie gratulowałem właśnie mieszkańcom naszej gminy. Fakt, że znaleźliśmy się w gronie najlepszych samorządów w Polsce, to duży sukces wielu osób, moich współpracowników, którym należą się podziękowania za ciężką pracę. Należą się one także radnym Rady Miejskiej, sołtysom, przewodniczącym osiedli, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym, słowem wszystkim tworzącym wspólnotę lokalną. Radość i duma mieszkańców z naszych sukcesów jest największym podziękowaniem dla nas wszystkich.

Rozmawiał – Wojciech Szota

Dział: Miechów
Etykiety

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wolbromiu dobiegła końca. Była to niezwykle ważna inwestycja dla całej Gminy Wolbrom. Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu powstała przeszło 27 lat temu. Wymagała pilnego unowocześnienia i rozbudowy, ponieważ jej wyeksploatowanie, brak części zamiennych oraz przestarzała konstrukcja groziły poważną awarią i potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Na realizację Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. pozyskał rekordowe w Gminie Wolbrom dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu – 30.717.183,77 zł (brutto) przyznano dofinansowanie w kwocie – 15.812.816,28 zł.
Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka pozyskała również pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych wyniosło: 8.991.601,00 zł.  
Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, została firma MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 11B w Łaziskach Górnych. Dnia 3 lutego 2020 roku została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”.
Pomimo trwającej pandemii COVID-19, prace przebiegały bez większych zakłóceń i zakończyły się w zakładanym w umowie terminie tj. 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie to nie było łatwe, tym bardziej, że w trakcie prowadzenia robót nie można było zatrzymać procesu oczyszczania ścieków.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolbromiu była szeroko zakrojonym przedsięwzięciem. Powstało szereg obiektów nowych, a obiekty istniejące, nadal wykorzystywane, uległy gruntownej modernizacji.
Modernizacja oczyszczalni ma wymiar zarówno ilościowy jak i jakościowy. Wymiar ilościowy odnosi się do znacznego powiększenia faktycznej przepustowości oczyszczalni. Wzrosła zarówno przepustowość w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego do przyjęcia przez oczyszczalnię (o ok. 25%, z RLM=14,3 tys. do RLM=18 tys.) jak i przepustowość hydrauliczna (o ok 25%, z 606 m3/h do 720 m3/h).
Wymiar jakościowy odnosi się przede wszystkim do podniesienia nominalnej zdolności oczyszczalni do usuwania azotu z poziomu poniżej 30 gN/m3 do poziomu poniżej 15 gN/m3, a także do usuwania innych rodzajów zanieczyszczeń. Modernizacja ma także wymiar jakościowy w rozumieniu zastosowania nowych procesów technologicznych (np. mechaniczne zagęszczanie osadu), jak i na poziomie rozwiązań poszczególnych obiektów i systemów (zastosowanie nowocześniejszych urządzeń i materiałów, zmiana systemu napowietrzania, bardziej zaawansowany system automatyki itp.).
W ramach modernizacji teren oczyszczalni w granicach ogrodzenia został powiększony z obecnych ok. 4,7 ha do ok. 5,6 ha. Zmiany te związane są z budową drogi i nowych obiektów po stronie zachodniej jak i uwzględniają docelową możliwość budowy w tym rejonie słonecznej suszarni osadu.
W części mechanicznej oczyszczalni kluczowymi obiektami są pompownia ścieków surowych PSS, stacja mechanicznego oczyszczania SMO i zbiornik uśredniający z pompownią ZUP. Pompownia PSS została poddana gruntownej modernizacji (przebudowa komory czerpalnej, montaż kraty mechanicznej, wymiana pomp i instalacji). Pompownia PSS dwoma nowymi rurociągami tłocznymi podaje ścieki do stacji SMO. Stacja ta ma postać piętrowego budynku. Na piętrze znajdują się będą dwa sitopiaskowniki zapewniające zintegrowane oczyszczanie mechaniczne ścieków (usuwanie skratek, piasku i tłuszczów). Ścieki po przejściu przez sitopiaskowniki odpływają grawitacyjnie do zbiornika ZUP. Zadaniem tego zbiornika jest retencjonowanie ścieków, tj. przyjmowanie w okresach pogody deszczowej nadwyżki ponad ilości, jakie mogą być na bieżąco kierowane na część biologiczną, pewne wyrównywanie nierównomierności w dobowym rozkładzie przepływów oraz uśrednianie składu ścieków. Ścieki ze zbiornika ZUP są pompowane na część biologiczną.
W części biologicznej istniejące reaktory Biooxyblok zaadaptowano na reaktory biologiczne z osadnikami RBO, a znajdujący się miedzy reaktorami były piaskownik – na wspólną dla obu reaktorów komorę predenitryfikacji KPD.
Reaktory RBO to jednoosadowe, wielofazowe komory osadu czynnego zapewniającego usuwanie ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu we wspólnym systemie przemian.
W centralnej części każdego z reaktorów RBO znajduje się radialny osadnik wtórny. Oba reaktory RBO pracują równolegle z mieszaniem się osadów z obu reaktorów w komorze KPD. Komory napowietrzane w reaktorach RBO zasilane są w sprężone powietrze ze stacji dmuchaw SD.
Jako uzupełniająca dla metod biologicznych stosowana jest defosfatacja chemiczna przy użyciu koagulantu np. PIX magazynowanego w stacji SMK.
Ścieki oczyszczone z osadników wtórnych w reaktorach RBO kierowane są poprzez istniejące koryto pomiarowe KPS do odbiornika ścieków. Przy rurociągu ścieków oczyszczonych powstała pompownia wody technologicznej PWT, w której ścieki oczyszczone poddawane są dodatkowej filtracji, a następnie wykorzystywanej jako tzw. woda technologiczna do płukania urządzeń pracujących na terenie oczyszczalni.
Osad nadmierny powstający w reaktorach RBO jako rezultat procesu oczyszczania ścieków kierowany jest z reaktorów na część osadową oczyszczalni. Osad nadmierny jest kolejno: retencjonowany w zbiornikach osadu nadmiernego ZON, następnie kierowany do zbiornika stabilizacji tlenowej ZST, gdzie jest napowietrzany i gdzie usuwane są wody nadosadowe. Ze zbiornika ZST osad trafia do stacji odwadniania osadu SOO, gdzie jest najpierw mechanicznie zagęszczany, a następnie odwadniany na prasie osadu. Odwodniony osad jest na bieżąco wywożony do zagospodarowania poza oczyszczalnią.
Podsumowując – w wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów. Rozbudowa  oczyszczalni pozwoli rozwijać sieć kanalizacyjną na terenie Gminy Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkańców mogło z niej korzystać.

 

Dział: Wolbrom
niedziela, 14 listopad 2021 16:05

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu uratowana

 

Na sesji 8 listopada Rady Miejska w Olkuszu jednogłośnie przyjęła uchwałę o wycofaniu się z zamiaru likwidacji Galerii Sztuki Współczesnej BWA

Kiedy w maju 2019 roku olkuska Rada Miejska przegłosowała uchwałę o zamiarze likwidacji Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu nikt nie dawał tej placówce kulturalnej szans na przetrwanie. Miało być z nią – jak to mawiają: „posprzątane”. Burmistrz Roman Piaśnik z sobie tylko znanych powodów postanowił zasłużoną instytucję kultury włączyć do Miejskiego Ośrodka Kultury, nie przewidziano jednak żadnych dodatkowych środków dla MOK-u, co było jednoznaczne z jej zlikwidowaniem.
Wtedy trwała już intensywna akcja protestacyjna olkuskiego BWA, która objęła całą Polskę i nie tylko, listy z poparciem (ponad 600) nadesłały najważniejsze instytucje kultury z Polski i Europy (m.in. Galeria Zachęta, chyba wszystkie galerie BWA), rektorzy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, prezesi tak ważnych instytucji jak ZAiKS, ZPAP, czy prezes związku artystów w Gruzji, itd., a także tysiące artystów polskich i zagranicznych, pisarzy, oraz zwykłych ludzi, którym nie obcy był los olkuskiej galerii. Oberwało się miastu, radnym, a zwłaszcza burmistrzowi Piaśnikowi, straty wizerunkowe ogromne, a teraz, po dwóch i pół roku nieustannej walki, niebywałego stresu dla dyrektora Stanisława Stacha i załogi tej instytucji, nastąpił nieoczekiwany przełom: w poniedziałek, 8 listopada, na sesji Rady Miejskiej, jednogłośnie przyjęto uchwałę o wycofaniu się z zamiaru likwidacji BWA – w uzasadnieniu uchwały burmistrz Piaśnik napisał: „W związku z niepodjęciem uchwały o likwidacji Galerii Sztuki Współczesnej w Olkuszu proponuje się uchylenie uchwały o zamiarze likwidacji w/w instytucji kultury”. Krótko, ale na pewno nie rzeczowo. Jak napisał w Wieściach Olgerd Dziechciarz: „My wiemy, dlaczego burmistrz musiał się wycofać, a za nim posłuszni wobec niego radni. Wiemy wszystko i nie zapomnimy tego, cośmy przeżyli.”

Dział: Olkusz

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza na transmisję Mszy Św. w intencji Ojczyzny

Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ze względu na trwającą pandemię COVID-19, będą podobne do ubiegłorocznych. W dniu 11 listopada zamiast udziału w pochodzie, wszyscy Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom mogą włączyć się w świętowanie we własnych domach. Okazją ku temu, będzie transmisja internetowa z mszy św. za Ojczyznę, celebrowanej w kościele p.w. św. Katarzyny w Wolbromiu, na którą serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom Burmistrz Adam Zielnik.

Transmisja z mszy świętej rozpocznie się o godzinie 10:00, w czwartek, 11 listopada 2021 r., dostępna będzie pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=S0i3pd0VszM

- Gorąco zachęcam do jak najliczniejszego zgromadzenia się przed ekranami i uczestniczenia w ten sposób w tym doniosłym święcie niepodległej Rzeczypospolitej. Po zakończonej mszy, w imieniu nas wszystkich, dla uczczenia 103 rocznicy, złożę wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bartłomiejem Żurkiem symboliczną, biało-czerwoną wiązankę pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zachęcam jednocześnie Mieszkańców naszego Miasta i Gminy do wywieszenia z okazji święta państwowego flag narodowych – burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.

Dział: Wolbrom
Etykiety
piątek, 05 listopad 2021 10:01

Odwiedzamy Dzienny Dom Seniora w Wolbromiu

 

Pogodna jesień życia

Budynek przy ul. Żwirki i Wigury 32 gościł już przeróżnych lokatorów. Żeby wspomnieć tylko tych z ostatnich 30 lat, należałoby wymienić: „zerówkę” SP nr 1, biuro rachunkowe, siedzibę Placówki Terenowej KRUS, Sąd Grodzki, filię Poczty Polskiej, szkołę nauki gry na instrumentach, a nawet redakcję Wieści Wolbromskich. Od połowy lipca parter budynku stał się Dziennym Domem Seniora. Miejmy nadzieję, że pozostanie nim przez wiele lat, bowiem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i dobrze pełni swą funkcję.

W dni robocze, od godziny 7 do 15, gości 20 podopiecznych – mieszkających samotnie seniorów powyżej 60-tego roku życia, oferując im całkowicie bezpłatną opiekę oraz aktywne spędzanie czasu. Są więc wyjścia na spacery, na basen, do kina, są zabawy i wieczorki taneczne, wycieczki do teatru i wiele innych atrakcji.

W harmonogramie można znaleźć też tzw. zajęcia zewnętrzne, np. kulinaria (dwa razy w tygodniu), podczas których pod okiem fachowca wszyscy wspólnie gotują, a potem degustują przyrządzone potrawy. Są zajęcia z florystyki, arteterapii (twórcze zajęcia manualne). Raz w miesiącu do Domu przychodzi psycholog, można także skorzystać z Indywidualnego Treningu Aktywnego Spędzania Czasu.

Placówka zapewnia posiłki, transport do miejsca zamieszkania, bo choć większość podopiecznych mieszka w Wolbromiu, to jest też kilka osób z okolicznych sołectw. Nie muszą martwić się o dojazd do Wolbromia.

Uczestnicy mają do dyspozycji salę ogólną z telewizorem i komputerem, małą salkę gimnastyczną, kuchnię, łazienkę z prysznicem i pralką. Trzeba bowiem pamiętać, że mając 70 czy 80 lat, proste codzienne czynności nastręczają często wiele problemów. Personel placówki jest po to, żeby w nich pomóc. Nie jest zbyt liczny, raptem trzy opiekunki. Ale dają radę – jak zapewniają. Gdy odwiedzam dom, właśnie szykują się do wyjścia na spacer: część idzie na zakupy, część do parku. Wszyscy są uśmiechnięci, pełni wigoru, widać, że dobrze czują się w swoim gronie.

- Przede wszystkim nie są samotni – podkreśla dyrektor MOPS Tadeusz Posełek, zwracając uwagę na tę straszną „chorobę” dotykającą coraz większą część starzejącego się społeczeństwa. Takie placówki jak Dzienny Dom Seniora starają się jej skutecznie przeciwdziałać. Prowadzona przez MOPS rekrutacja z początku nie wzbudzała zbyt wielkiego zainteresowania seniorów, którzy podchodzili do tej nowej dla nich propozycji ostrożnie. Po kilku miesiącach funkcjonowania lista oczekujących stale się wydłuża i chętnych jest więcej niż miejsc, co dobitnie świadczy o celowości powołania do życia tego typu instytucji.

Dział: Wolbrom
Etykiety
czwartek, 04 listopad 2021 08:09

Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Wolbrom

 

Gmina Wolbrom realizuje od 2018 roku Projekt Nr RPMP.05.02.02-12-0507/17 pod nazwą „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Wolbrom” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr,) Całkowity koszt Projektu 799 999,98 zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą 740 740,73 PLN. Natomiast dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej 629 629,62 PLN.

Całość kosztów odbioru, transportu i utylizacji azbestu pokrywany jest ze środków projektu. W 85% kosztów kwalifikowanych to środki UE. 15% udział Gminy Wolbrom. Wniosek dla mieszkańców o odbiór azbestu dostępny jest w siedzibie Urzędu, w pokoju 203 i 207.

Zadanie polega na odbiorze i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. usunięcie wyrobów zawierających azbest z 617 budynków (do chwili obecnej zrealizowano około 80% z zakładanej liczby budynków)

2. wycofanie z użytkowania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 1851 ton (do chwili obecnej usuniętych zostało około 60% z zakładanej ilości ton do usunięcia)

Okres realizacji projektu został przedłużony i zostanie zakończony 30.09.2022 roku. W związku z powyższym informujemy o możliwość składania wniosków przez mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom. Wniosek odbioru azbestu dostępny jest w siedzibie Urzędu, w pokoju 203 i 207.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie  we wtorki (9, 16, 23 oraz 30 listopada) w godz. 10:00 - 12:00.

Prowadząca: Katarzyna Makarczyk - dyplomowany nauczyciel, absolwentka Parisian Beauty Academy w Hackensack New Jersey, ukończyła kursy językowe w Montclair University oraz metody nauczania Helen Doron, 15 lat przebywała i kształciła się w Stanach Zjednoczonych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego w ramach zadania pn.: "UTW dla każdego".

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM, ul. H. Sienkiewicza 25, tel 41 383 00 40, wew. 14.

Dział: Miechów
Etykiety

 

Poznaliśmy listę rankingową inwestycji mogących liczyć na dofinansowanie z rządowego programu „Polski Ład” w ramach tzw. pierwszego rozdania. Gmina Wolbrom ma otrzymać wsparcie w wysokości 11,4 mln zł na projekt rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej, a gmina Trzyciąż ponad 6,7 mln zł na dwa projekty – budowę budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji oraz na budowę drogi wraz z mostem na rzece Dłubnia w miejscowości Ściborzyce. Kwota dofinansowania wszystkich projektów zgłoszonych przez samorządy w całej Małopolsce ma wynieść ponad 1,9 mld zł.

rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbrom

Inwestycja obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabagnie – ul. Czarnoleska, ul. Starowiejska wraz z robotami drogowymi i odtworzeniowymi oraz wzdłuż ul. Radosnej. W Wolbromiu nową sieć zyskają ul. Wyzwolenia i Zacisze, a w Łobzowie – część III kolonii oraz Wymysłowa, a wszystko z robotami drogowymi i odtworzeniowymi. W ramach inwestycji powstanie więc ponad 6,8 km sieci kanalizacyjnej (Wolbrom będzie już w pełni skanalizowany) i infrastruktury drogowej obejmującej nowe nawierzchnie i utwardzone pobocza.

Okres realizacji: 3 lata, całkowity koszt: 12 mln zł, udział własny gminy (5%): 600 tys. zł.

Inwestycje w sieć kanalizacyjną dobrze wpisują się w ciągle aktualizowane Krajowe Programy Ochrony Ścieków Komunalnych oraz unijne dyrektywy, które grożą karami w przypadku ich nieprzestrzegania.

na co mogą liczyć pozostałe gminy powiatu olkuskiego

Gmina Bolesław ma nadzieję uzyskać dofinansowanie w kwocie ponad 3 mln zł na modernizację energetyczną dwóch budynków użyteczności publicznej, wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Bukowno ma na liście dwa projekty: adaptację budynku po Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na działalność Urzędu Miejskiego (dofinansowanie 4.165.000 zł) i rozbudowę drogi gminnej nr K120052 (ul. Olkuska), która to inwestycja może liczyć na 4.275.000 zł dofinansowania.

Gmina Klucze zgłosiła ambitny projekt stworzenia Centrum Turystyki Regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej. Bez dofinansowania w wysokości 13,5 mln zł z programu „Polski Ład” projekt ten z pewnością nie będzie mógł zostać zrealizowany.

Jak przystało na stolicę powiatu, gmina Olkusz liczy na 30 mln zł. Kwota ta pozwoli zrealizować projekt budowy całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku „Czarna Góra” wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu.

Powiat olkuski ma na liście dwa projekty. Pierwszy dotyczy budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu (dofinansowanie 13,5 mln zł), drugi – przebudowy drogi powiatowej 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km (dofinansowanie 5 mln zł).

Przyglądając się projektom zgłoszonym przez samorządowców Małopolski należy przyznać, że są ambitne, a dotychczasowa determinacja burmistrzów i wójtów gwarantuje ich realizację. Miejmy tylko nadzieję, że zawirowania tzw. wielkiej polityki - tak krajowej, jak i europejskiej - nie odłożą tych wszystkich projektów ad Kalendas Graecas...

Dział: Powiat olkuski
Etykiety
środa, 03 listopad 2021 09:10

Gmina Miechów na podium w prestiżowym rankingu

 

W ogólnopolskim XVII Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” za 2020 rok, gmina Miechów znalazła się na podium, zdobywając III miejsce. 26 października w Łazienkach Królewskich odbyła się gala wręczenia nagród, podczas której wyróżnienie przyznane dla miechowskiego samorządu odebrał burmistrz – Dariusz Marczewski.

Ranking „Rzeczpospolitej” jest prestiżowym plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. W opracowanym zestawieniu oceniane były działania samorządów w zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny, przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania. W sumie ocena poszczególnych gmin opierała się na około 50 wskaźnikach.
Warto zaznaczyć, że w rankingu gmina Miechów zajęła wysoką III lokatę, na 878 gmin miejskich i miejsko-wiejskich w całej Polsce. O uzyskanym wyróżnieniu zadecydował szczególnie wysoki poziom pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej, wydatki na kulturę oraz inwestycje proekologiczne.
- Pomimo pandemii rok 2020 był rekordowy dla gminy Miechów pod względem wydatków inwestycyjnych, na które przeznaczyliśmy niespełna 34 mln zł. Było to możliwe dzięki wspieraniu budżetu dotacjami pozyskanymi w ostatnich latach ze źródeł europejskich i krajowych. Dzięki nim zrealizowaliśmy przedsięwzięcia z zakresu m.in.: ochrony środowiska (w tym termomodernizacji i wykorzystania energii odnawialnej, parkingów P&R i komunikacji), aktywizacji społecznej oraz rewitalizacji – podkreślił w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” burmistrz Miechowa.
Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie, w której pytano m.in. o środki przeznaczone na inicjatywy lokalne, wydatki gminy na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz o kwestie związane z posiadaniem systemu monitoringu powietrza czy rozwojem transportu.
Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Dział: Miechów
Etykiety

 

KOMUNIKAT dla beneficjentów programu

EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wolbrom,

Beneficjenci końcowi PROJEKTU „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”.

Od 42 tygodnia roku 2021 trwają kolejne montaże urządzeń fotowoltaicznych na terenie gminy Wolbrom.

Wykonawca, firma Sanito, utworzyła dla Partnerów Projektu call center – nr kontaktowy 799 398 888.

Pod w/w nr telefonu możecie Państwo uzyskać informacje odnośnie dat montaży przedmiotowych urządzeń.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety