Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

 

Na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, 13 grudnia w urzędzie gościła grupa policjantów wolbromskiego komisariatu. Okazją do spotkania było uhonorowanie odchodzącego z funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Wolbromiu – komisarza Marcina Dzięcioła (awans na Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej).

Niestety, burmistrz nie mógł tego dnia spotkać się osobiście z gośćmi z komisariatu, dlatego rolę gospodarza pełnił sekretarz Waldemar Kolanko, który w imieniu burmistrza Adama Zielnika, odczytał i przekazał przygotowane przez szefa magistratu gratulacje i życzenia.

„W imieniu własnym oraz mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom serdecznie dziękuję za profesjonalną, owocną współpracę oraz aktywne wspieranie inicjatyw służących zapobieganiu przestępczości i poprawie bezpieczeństwa. U progu nowego, zawodowego wyzwania proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, samych sukcesów oraz pełnej realizacji planów i zamierzeń” – czytamy napis pamiątkowego tablo od burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika.

Pożegnanie odchodzącego komendanta było ponadto okazją do wyróżnienia wolbromskich funkcjonariuszy policji z okazji Święta Policji. W tym roku, listami gratulacyjnymi oraz upominkami burmistrz Adam Zielnik postanowił uhonorować policjantów mł. asp. Sebastiana Maroszka, sierż. sztab. Wojciecha Manterysa oraz st. sierż. Kamila Kucyperę.

W przekazanych listach burmistrz gratulował oraz składał życzenia w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Wolbrom. Dziękował funkcjonariuszom za ofiarną i pełną poświęcenia służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymaniu ładu i porządku publicznego w naszej gminie oraz za wysiłek i trud działań, które podejmują w swojej codziennej pracy. Życzył dalszej wytrwałości, skuteczności i satysfakcji zawodowej oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym.

Dział: Wolbrom
Etykiety
piątek, 17 grudzień 2021 15:31

Duże podwyżki wynagrodzeń samorządowców

 

Najmniej w powiecie olkuskim zarabia... starosta

 

Pod koniec listopada większość rad gmin podejmowała uchwały podwyższające wynagrodzenia burmistrzom i wójtom, a często również diety radnym i sołtysom. Te niepopularne i szeroko komentowane w środowisku decyzje wymuszało nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października. Podniosło ono wyraźnie górne granice poszczególnych składników pensji, rekompensując z nawiązką słynną 20-procentową obniżkę z 2018 roku. W efekcie zarobki wielu naszych włodarzy, z dnia na dzień, podwoiły się...

 

skąd te podwyżki?

 

Wspomniane rozporządzenie weszło w życie 1 listopada i podnosi m.in. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego urzędników samorządowych w związku z podwyżką płacy minimalnej. Oprócz dostosowania maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnych poziomów dodatku funkcyjnego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ustaliło także wyższe minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru. Tabela zawiera też kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach. Kwoty zostały dopasowane w taki sposób, aby łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczyły wysokości 20.041,50 zł brutto (poprzednio 12.525,94 zł brutto), tj. zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych – 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (w 2021 r. wynosi 1.789,42 zł).

W załączniku nr 2 określono tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania oraz kwoty maksymalnego poziomu: wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach, a także minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

Z kolei załącznik nr 3 zawiera tabele dotyczące pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w urzędach, starostwach i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

 

nie więcej, ale i nie mniej

 

Od trzech lat wynagrodzenie burmistrzów czy wójtów (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych), obejmujące wszystkie składniki i dodatki, nie mogło być wyższe niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12.525 zł brutto. Niezależnie od wielkość jednostki samorządu terytorialnego i obowiązków spoczywających na barkach włodarza, było to niecałe 9 tys. zł na rękę.

Po ostatniej zmianie wynagrodzenie maksymalne wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie może przekraczać w ciągu miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej, czyli 20.041,50 zł brutto na miesiąc. Jednocześnie minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego (co wynika z zapisu art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych), czyli 16.033,02 zł brutto miesięcznie. Do wyliczenia tych kwot nie bierze się pod uwagę dodatku za wysługę lat. Ostatecznie o wysokości podwyżek decydują rady gmin i miast.

 

ile zarabia burmistrz Wolbromia?

 

Na zwołanej w trybie zdalnym, nadzwyczajnej sesji w dniu 25 listopada, Rada Miejska w Wolbromiu zdecydowała, iż burmistrz Adam Zielnik zarabiać będzie 20.130 zł brutto. Na kwotę tę składa się kilka składników – wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: funkcyjny i specjalny oraz za staż pracy. Wszystkie je ustalono w maksymalnej wysokości, a głównym argumentem był tu fakt, iż burmistrz MiG Wolbrom nie posiada zastępcy, co jest raczej rzadkością w gminach tej wielkości. Uchwałę przyjęto 16 głosami „za”, przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch wstrzymujących się.

Prowadzenie sesji było jednak źle ocenione przez radnych z klubu PiS, którzy krytykowali prowadzącego (pod nieobecność przewodniczącego Bartłomieja Żurka) wiceprzewodniczącego Artura Pajkierta, który – wg nich – bezzasadnie zwołał obrady w trybie nadzwyczajnym, co m.in. ograniczało dyskusję, gubił się w sprawach proceduralnych, a nawet wprowadził radnych w błąd. Radny Radosław Kuś wystosował w tej sprawie oficjalną skargę do wojewody małopolskiego.

Oprócz podwyżki pensji burmistrza radni podnieśli także diety sołtysom (do 900 zł miesięcznie), a także diety sobie. Obecnie przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolbromiu przysługuje dieta w wysokości 80% kwoty bazowej, czyli 2.576 zł miesięcznie, jego dwóm zastępcom 1.932 zł miesięcznie, przewodniczącym komisji stałych 1.771 zł, ich zastępcom lub radnym pracującym w dwóch komisjach 1.610 zł, a „zwykłym” radnym – 1.449 zł miesięcznie. Diety te wolne są od podatku, ale podlegają potrąceniom w razie nieobecności radnego na posiedzeniach rady lub komisji (odpowiednio – o 10% i 5%).

Nowe stawki wynagrodzenia i diet obowiązują z mocą od 1 sierpnia br.

 

ile okoliczni wójtowie i burmistrzowie?

 

Wójt gminy Trzyciąż zarabia po zmianach, łącznie ze stażem pracy 19.470,00 zł brutto, czyli tyle, ile maksymalnie dopuszczają tabele aktualnego rozporządzenia. Dieta przewodniczącego Rady Gminy to 1.503,11 zł (poprzednio 1.300 zł), wiceprzewodniczącego 1.288,38 zł, przewodniczącego komisji 1.288,38 zł, członka komisji 1.073,65 zł, radny nie będący członkiem żadnej komisji otrzyma 858,92 zł. Za nieobecności diety są pomniejszane o 30 procent.

Pensja wójta gminy Klucze wzrosła do tego samego, maksymalnego poziomu 19.470 zł brutto. Przewodniczący Rady Gminy będzie otrzymywał 2.147,30 zł (do tej pory było to 1.409,17 zł), wiceprzewodniczący, a także przew. komisji 1.825,21 zł, radni będący wiceprzewodniczącymi komisji oraz członkami komisji dostaną 1.717,84 zł; dieta radnych niepełniących żadnych funkcji wyniesie 1.503,11 zł (poprzednio 805,24 zł). Uchwała przewiduje obniżki za nieobecności na sesjach (20%) i komisjach (10%).

Burmistrz Olkusza będzie teraz zarabiał niewiele więcej niż wójtowie Trzyciąża, czy Klucz. Uchwała Rady Miejskiej z 8 listopada ustala jego wynagrodzenie w wysokości 19.860,00 zł brutto. Przewodniczący Rady Miejskiej otrzyma 2.737,81 zł, wiceprzewodniczący 2.415,72 zł, przewodniczący komisji 2.254,67 zł, wiceprzewodniczący komisji 2.093,62 zł, radny niepełniący żadnych z wyżej wymienionych funkcji 1.932,57 zł. Za nieobecność na sesji dieta zostanie obniżona o 10 proc., a na komisji o 5 proc.

Burmistrz Bukowna i wójt Bolesławia zarabiają po zmianach tyle samo – to także maksymalne stawki przysługujące im z nowego rozporządzenia – 19.470 zł brutto. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie otrzyma dietę w wysokości 2.039,94 zł, wiceprzewodniczący RM lub przewodniczący komisji 1.717,84 zł, wiceprzewodniczący komisji 1.610,48 zł, radni będący członkami co najmniej dwóch komisji 1.503,11 zł, radni należący do jednej komisji 858,92 zł, radni nienależący do żadnej komisji 644,19 zł. Diety mogą być obniżane o 5 lub 10% w przypadku absencji na posiedzeniach.

W gminie Bolesław dieta przewodniczącego Rady Gminy wzrosła do 2.147,30 zł, jego zastępca otrzyma 1.717,84 zł, przewodniczący komisji 1.610,48 zł, jej wiceprzewodniczący 1.503,11 zł, a „zwykli” radni dostaną teraz 1.395,75.

 

najmłodszy najmniej zarabia

 

Okazuje się, że najmniej zarabiać będzie... starosta olkuski. Po podwyżkach jego pensja (także ustalona w wysokości maksymalnej) wynosi bez dodatku stażowego 18.044 zł brutto (dotychczas 9.660 zł). Jeśli nasze informacje są prawdziwe, gdyż stosowna uchwała tego nie zawiera, doliczyć do tego trzeba będzie 6% wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, czyli 625 zł.

Nowa dieta przewodniczącego Rady Powiatu oraz członków Zarządu Powiatu to 3.220,95 zł (podwyżka z 1.878,89 zł), wiceprzewodniczącego 3.006,22 zł, przewodniczący komisji otrzyma 2.791,49 zł, jej wiceprzewodniczący 2.576,76 zł, a członkowie 2.362,03 zł, a radni niepełniący żadnych funkcji – 1.932,57 zł. W powiecie obowiązują wysokie obniżki za nieobecności: na sesji o 25%, na komisji o 15%.

 

czy to dużo?

 

Oczywiście „dużo” jest pojęciem względnym... W moim odczuciu obecne pensje wójtów i burmistrzów, zwłaszcza małych gmin, do niskich nie należą. Obowiązujące tabele sprawiają ponadto, że różnice między nimi będą niewielkie – trzeba bowiem pamiętać także o dolnym limicie wynagrodzeń (80% maksymalnego). Tak ustalone zasady powodują, że np. prezydent Krakowa zarabia także niewiele więcej ponad 20 tys. zł brutto, a w dużym mieście nie jest to już chyba pensja zbyt wygórowana. Obecne duże podwyżki są konsekwencją nieprzemyślanej decyzji władz centralnych sprzed 3 lat, które z powodów politycznych obniżyły pensje samorządowców o 20%. Zablokowało to możliwość systematycznej rewaloryzacji pensji wraz ze wzrostem średniej krajowej i skumulowało się dopiero w tym roku, gdy wzrost cen i kosztów utrzymania sprawił, że wynagrodzenia naszych włodarzy były już autentycznie zaniżone.

A czy radni musieli, niemal w każdym przypadku, ustalać poszczególne składniki pensji na maksymalnym poziomie? To już pozostawiam do oceny Czytelników...

Wojciech Szota

 

Dział: Powiat olkuski
Etykiety

 

Zakończyła się realizacja Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”. Była to niezwykle ważna inwestycja dla całej Gminy Wolbrom. Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu powstała przeszło 27 lat temu. Wymagała pilnego unowocześnienia i rozbudowy, ponieważ jej wyeksploatowanie, brak części zamiennych oraz przestarzała konstrukcja groziły poważną awarią i potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Na realizację Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. pozyskał rekordowe w Gminie Wolbrom dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu – 30.717.183,77 zł (brutto) przyznano dofinansowanie w kwocie – 15.812.816,28 zł.

Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka pozyskała również pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego w wysokości: 8.991.601,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych była firma MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych, przy ul. Św. Jana Pawła II 11B.

Pomimo trwającej pandemii COVID-19, prace przebiegały bez większych zakłóceń i zakończyły się w zakładanym w umowie terminie tj. 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, które miało miejsce 3 lutego 2020 roku. W czasie trwania inwestycji, największym wyzwaniem było prowadzenie robót przy utrzymaniu ciągłości pracy oczyszczalni.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolbromiu była szeroko zakrojonym przedsięwzięciem. Powstało szereg nowych obiektów, a obiekty istniejące, nadal wykorzystywane, uległy gruntownej modernizacji. Wykonane roboty budowlane objęte są 90 miesięcznym okresem rękojmi za wady, natomiast dostarczone i zamontowane urządzenia – 36 miesięcznym.

Oczyszczalnia Ścieków charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem nowoczesności zarówno w zakresie zastosowanych maszyn i urządzeń, jak również automatyzacji sterowania procesem technologicznym. System automatyki na oczyszczalni zapewnia sterowanie urządzeniami, wizualizację procesu oraz informuje o alarmach, pozwala także raportować określone wielkości, dokonywać obróbki wprowadzonych danych i ich prezentacji oraz archiwizować najistotniejsze dane dotyczące obiektów oczyszczalni.

Na uwagę zasługuje nowa stacja zlewcza ścieków (SZS). W wyniku modernizacji zainstalowana została kontenerowa stacja zlewcza ścieków. Stacja służy do odbioru ścieków z samochodów asenizacyjnych. Umożliwia określenie ilości i jakości dostarczonych ścieków. Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków i zabezpiecza przed wprowadzeniem ścieków o parametrach przekraczających zadane wartości, zgodnie z obowiązującymi normami. Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego do układu odbioru ścieków za pomocą złącza. Przewoźnik wyposażony w identyfikator transponderowy dokonuje swojej identyfikacji, następuje otwarcie zasuwy i wlot ścieków do punktu zlewnego. Ścieki przepływają przez czujnik przepływomierza i moduł pomiarowy, w którym odbywa się pomiar parametrów. W przypadku, gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczonych ścieków nie mieszczą się w zadanych przedziałach wartości, zasuwa może zostać automatycznie zamknięta, a odbiór ścieków przerwany. Całkowita ilość oddanych ścieków zostaje zliczona przez przepływomierz elektromagnetyczny. Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy, zasuwa zostaje automatycznie zamknięta, natomiast otwiera się zawór w kolektorze płuczącym i następuje przepłukanie układu wodą i tym samym przygotowanie do następnego odbioru.

W wyniku modernizacji oczyszczalni powstała również nowa Stacja odwadniania osadu SOO wyposażona w linię do mechanicznego odwadniania osadu o roboczej wydajności hydraulicznej 50 m3/h oraz wydajności masowej 600 kg suchej masy/h. Linia do odwadniania osadu obejmuje m.in. taśmowy zagęszczacz osadu zblokowany z taśmową prasą filtracyjną. Dzięki tym urządzeniom uzyskujemy bardzo dobre parametry osadu odwodnionego (sucha masa przekracza założenia projektowe – min.19%). Płukanie zagęszczacza oraz prasy, a także innych urządzeń technologicznych na terenie oczyszczalni może odbywa

się przy użyciu wody technologicznej (oczyszczonych ścieków) dostarczanej z pompowni wody technologicznej PWT. Taka możliwość sprzyja ochronie środowiska, bowiem zmniejsza zużycie wody wodociągowej.

Przypominamy, że w wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów. Strategicznym celem modernizacji oczyszczalni było także zapewnienie odpowiednio dobrego stanu wód powierzchniowych, do których wprowadzane są oczyszczone ścieki z wolbromskiej oczyszczalni (rzeka Biała Przemsza).

Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkańców mogło z niej korzystać. Odprowadzanie ścieków do zmodernizowanej oczyszczalni oraz objęcie siecią kanalizacyjną obszarów obecnie nieskanalizowanych przyczyni się do polepszenia warunków sanitarnych obszaru, zminimalizuje ryzyko pogorszenia się jakości wody w rzekach oraz zanieczyszczenia wody pitnej.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Dofinansowanie do wymiany kotłów i prac termomodernizacyjnych

Szanowni Państwo niniejszym informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom funkcjonuje Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Miastem i Gminą Wolbrom.

GMINNY PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WFOŚiGW

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,

NA KTÓRYM DOWIESZ SIĘ:

● na jakiego typu przedsięwzięcia możesz wnioskować o dotację?

● jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

● jakie nowe możliwości dofinansowania wprowadziły zmiany w regulaminie programu?

● oraz uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze.

tel.: 32 70 65 389

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PUNKT CZYNNY W DNIACH:

poniedziałek godz. 7:00 – 15:00

wtorek godz. 7:00 – 15:00

środa godz. 7:00 – 15:00

UMiG Wolbrom, I piętro, pokój 109

Dział: Wolbrom

 

W piątek 26 listopada dokonano odbioru technicznego boiska do piłki siatkowej przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie (Dom Dziecka). Inwestycja powstała dzięki współpracy i ofiarności trzech partnerów: powiatu miechowskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie i niemieckiego Rotary Club Gutersloh – Verl.

3 dni przed odbiorem dzieci i młodzież z Domu Dziecka odwiedzili członkowie Rotary Club Gutersloh – Verl na czele z prezydentem organizacji Dirkiem Falkenreckiem, przewodniczącą Komitetów Krajów Nadbałtyckich i Komitetu Polsko - Niemieckiego Birgit Osterwald i Regionalnym Przedstawicielem Gubernatora RC – Wiesławem Adamczykiem. Licznie przybyli również członkowie Rotary Klub Kraków Wyspiański, którzy pośredniczyli w przekazaniu środków na boisko CAPS-u od niemieckiego klubu – prezydent Martyna Nowakowska oraz Bożena Serczyk, Małgorzata Radziejowska, Rafał Delekta, Stanisław Krauss, Józef Nawratek, Tomasz Wyrozumski.

Oprócz upominków w postaci piłek do gry, wicestarosta Paweł Osikowski i członek zarządu powiatu Piotr Grządziel wyrazili radość z nowego boiska i dziękowali Rotarianom i wszystkim, którzy przyłożyli cegiełkę do jego powstania.

Marta Nowakowska i Dirk Falkenreck, prezydenci Rotary Klub z Krakowa i Niemiec, również nie kryli radości z nowego obiektu przy CAPS-ie. Wdzięczność za zrealizowanie tej inicjatywy wyraziła dyr. Dorota Daszkiewicz wraz z wychowankami placówki.

Przypomnijmy, iż inwestycję dofinansował samorząd województwa małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” 2021 kwotą 73.030 zł. Wkład powiatu miechowskiego wyniósł łącznie 130.267 zł, z czego Rotary Club Gutersloh - Verl wyłożył 43.934 zł. Razem łączny koszt inwestycji wyniósł 203.297 zł.

Krzysztof Capiga

rzecznik prasowy Starostwa

Dział: Miechów
Etykiety

 

Wysiłki na rzecz środowiska docenione

Gmina Gołcza zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie EKO HERO Małopolski 2021 w kategorii Gmina Eko-Hero do 15 tys. mieszkańców. Konkurs zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Grupę Polska Press. Jego celem było wyróżnienie małopolskich gmin, firm oraz inicjatyw w zakresie działalności proekologicznej.

Samorząd Gołczy doceniony został m.in. za takie przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska, jak: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gołczy, montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe, czy pompę ciepła.

Zwycięzców wyłoniła Kapituła plebiscytu w składzie: wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron, dyrektor Departamentu Środowiska UMWM Karolina Laszczak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Marcin Guzik, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, redaktor naczelny Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego Wojciech Mucha.

W tym samym plebiscycie gmina Miechów zajęła miejsce trzecie wśród gmin od 15 do 30 tys. mieszkańców. Przyznana nagroda jest dostrzeżeniem inwestycji związanych z budową trasy pieszo-rowerowej, nowoczesnych parkingów P&R oraz uruchomieniem komunikacji miejskiej, która realizowana jest autobusami elektrycznymi. Ponadto, doceniono pozostałe gminne projekty w zakresie wymiany starych systemów ogrzewania i montażu OZE, jak również działania edukacyjne kierowane do mieszkańców i młodzieży.

Kapituła Eko HERO Małopolski 2021 obradowała w składzie: wicemarszałek Józef Gawron, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej, współautorka projektu Poligon Energooszczędności, Karolina Laszczak – dyrektor Departamentu Środowiska, Rafał Solecki – dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Marcin Guzik – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz redaktor naczelny Gazety Krakowskiej Wojciech Mucha.

Konkurs miał na celu uhonorowanie małopolskich inicjatyw, firm i samorządów, które dbają o środowisko i mogą pochwalić się działaniami proekologicznymi na rzecz poprawy powietrza, czystości wody i ochrony zwierząt.

 

(fot.: UMWM)

 

Pionierska inicjatywa na naszym terenie

 

O ile trasy szlaków turystyki pieszej na naszym terenie są znane od dawna, stale uzupełniana sieć ścieżek rowerowych także dość szczelnie oplata obecnie Jurę, o tyle uprawiający turystykę w siodle działali do tej pory trochę po omacku. Wiadomo, że koń potrafi przejść niemal wszędzie i znaleźć drogę do stajni nawet w nocy, ale jednak mapka z atrakcyjną krajoznawczo, sprawdzoną i przygotowaną trasą, z pewnością się przyda. Lukę tę zdaje się wypełniać projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, a którego pomysłodawcą jest... a jakże – Jacek Soska. Oficjalne podsumowanie projektu, z przecięciem symbolicznej wstęgi, miało miejsce 14 listopada nad Zalewem Wolbromskim.

Tam tam, od strony ogródków działkowych, zlokalizowana jest jedna z pięciu stanic dla turystów konnych. W założeniu będzie miejscem na odpoczynek, popas, miejscem dającym schronienie przed deszczem lub oferującym możliwości zorganizowania biwaku. Prawie wszystkie te funkcje przetestowali uczestnicy pierwszego, inaugurującego pikniku. Były oczywiście konie, był poczęstunek dla jeźdźców oraz przybyłych gości, a nawet zaimprowizowany pokaz woltyżerki.

- Nie umiemy pokazać tego, co mamy na obszarach wiejskich – mówił Jacek Soska do przybyłych na uroczystość gości. - Tych urokliwych zakątków obrzeża Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To jest pierwsze tego typu przedsięwzięcie, które wskazuje ludziom gdzie mają przyjechać, gdzie się zatrzymać wraz z końmi, gdzie mogą podziwiać rewitalizowany właśnie wolbromski zalew. Tak więc – stanice są, ostatnie konie małopolskie też – ciągnął swoje przemyślenia były poseł i minister, dziękując wielu osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu, w tym proboszczowi parafii pw. św. Katarzyny w Wolbromiu, który udostępnił łąkę, na której zlokalizowano jedną ze stanic.

- To faktycznie jest inicjatywa prekursorska na naszym terenie – przyznawał pochodzący z Łobzowa Kazimierz Barczyk – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. - Mamy piękny przykład współpracy gmin dwóch powiatów. Powstało coś pięknego, ważnego i dobrego – podkreślał, chwaląc pomysłodawcę projektu i gratulując władzom gmin przystąpienia do realizacji tej inicjatywy.

- Nie będziemy się chwalić co kto wspierał. Za to nam ludzie płacą, żebyśmy pracowali dla dobra mieszkańców i to nie jest żadna nasza wielka zasługa. Cieszę się, że łączy nas energia, zrozumienie dla problemów obszarów wiejskich, bo gdzież budować stanice dla koni i uprawiać jeździectwo, jak nie tu? – pytała retorycznie poseł Agnieszka Ścigaj.

Ale, by mogło dojść do otwarcia tras konnych, trzeba je było wcześniej wyznaczyć w terenie. Tego trudnego zadania podjęło się 6 grup, które przez kilka dni przemierzały w siodłach okoliczne lasy, łąki i bezdroża, podziwiając przy okazji piękno otaczającej nas przyrody w jesiennych kolorach. Wszystkie odebrały nagrody i podziękowania, ale organizatorzy przyznali też specjalne wyróżnienia dla tych zespołów, które najlepiej wywiązały się z zadania. Najwyżej ocenili oni trasę i relację przygotowaną przez grupę nr 1 w składzie: Klaudia Knapik, Malwina Czech, Sebastian Czech, Kamil Czech, Maciej Wymazała. Okazałe puchary trafiły też do rąk członków grupy nr 3, która działała w składzie: Roman Szumyło, Monika Papaj, Katarzyna Pypno, Magdalena Osuch, Magdalena Grande-Jarkiewicz oraz grupy nr 4 w składzie: Maja Rogowska, Kinga Grabda, Karolina Kasprzyk.

Po zakończeniu części oficjalnej był czas na rozmowy w gronie pasjonatów jeździectwa, posilnie się i ogrzanie gorącą herbatą, a także podziwianie pięknych rumaków. Atrakcją spotkania był spontaniczny pokaz woltyżerki w wykonaniu Patrycji Kołpy.

Pomysłodawcy projektu liczą, że realizacja zadania wpłynie na wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin turystów – amatorów turystyki konnej, wzmocnienie i poprawę standardów infrastruktury służącej uprawianiu turystyki konnej oraz jej promowanie, a także na promocję potencjału turystycznego dwóch powiatów województwa małopolskiego: olkuskiego i miechowskiego. Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą”, od lat działające na rzecz promocji i rozwoju turystyki oraz rekreacji na naszym terenie, przewiduje wykorzystanie efektów tego projektu podczas swoich dalszych działań.

Już teraz warto zauważyć, że stanica wpisuje się w plany ożywienia rekreacji wokół Zalewu Wolbromskiego, gdzie gmina realizuje właśnie plan budowy ścieżek rowerowo-pieszych, a stanica usytuowana w lesie porębsko-udorskim będzie służyć zapewne nie tylko turystom w siodle. Urokliwą ścieżkę przemierzają bowiem zarówno turyści piesi, jak i rowerowi, a nawet narciarze biegowi. Będą teraz mogli odpocząć nieopodal pozostałości średniowiecznego zamku na pobliskim wzniesieniu. Kolejne stanice wpłyną na ożywienie okolic zalewu w Tczycy i przyciągną turystów na Białą Górę, będącą wszak rezerwatem przyrody na pograniczu gmin Kozłów i Charsznica. Z kolei ta zlokalizowana na polach Jangrota zwróci uwagę na walory przyrodnicze i historyczne gminy Trzyciąż – to przecież zarówno będący w herbie, niezwykle rzadki obuwik z rodziny storczykowatych, dolina Dłubni z klasztorem w Imbramowicach, a także mogiły z okresu I wojny światowej.

Zatem – na koń!!!

Więcej zdjęć w naszej GALERII: https://www.wiesci.info.pl/index.php/galeria/event/sciezkikonneotwarcie

 

 

Dział: Wolbrom
piątek, 26 listopad 2021 20:03

Będzie nowoczesny dworzec autobusowy w Miechowie

 

Burmistrz Dariusz Marczewski przedstawił wizualizację nowego dworca autobusowego, który stanie w miejscu obecnego przy ulicy Podzamcze. Jest ona oparta na gotowym już projekcie architektonicznym, który czeka teraz na wydanie pozwolenia na budowę. Nowy dworzec to nowoczesny budynek, na miarę XXI wieku. Dość powiedzieć, że przewiduje na dachu obiektu... poczekalnię. Całość oczywiście energooszczędna, zaopatrzona w panele fotowoltaiczne, przeszklona, funkcjonalna.

Dobrze się stało, że w ubiegłym roku gmina zakupiła nieruchomość, bowiem stary dworzec i zagospodarowanie całej przestrzeni wokoło lata świetności miały już wyraźnie za sobą. Obecnie trwają remonty okolicznych ulic, a samorząd szuka możliwości wsparcia finansowania tego jakże ważnego dla całego powiatu przedsięwzięcia.

Póki dworzec nie powstanie, musi nam wystarczyć wizualizacja. Jest na co popatrzeć!

Dział: Miechów
Etykiety

 

Strefa gospodarcza – park technologiczny w gminie Książ Wielki, postępy przy budowie trasy S7 na odcinku Moczydło – Miechów i spotkanie z lokalnymi samorządowcami były przedmiotem wizyty premiera RP Mateusza Morawieckiego, który w czwartek 18 listopada, po raz pierwszy odwiedził osobiście powiat miechowski. Towarzyszył mu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przy węźle S7 w gminie Książ Wielki, przy którym ma powstać wspomniana strefa, prezes Rady Ministrów zapoznał się z postępami prac przy realizacji samej trasy jak i parku technologicznego. - To wspaniała klamra, spinająca Polskę od morza, po Tatry, od Gdańska do Rabki, docelowo najdłuższa droga ekspresowa, przekraczająca nieco ponad 700 km. Dla rozwoju państwa, dla rozwoju gmin i powiatów leżących wzdłuż drogi, to fundamentalna inwestycja – podkreślał premier Mateusz Morawiecki, wspominając przy tym rodzący się park technologiczny na gruntach powiatu miechowskiego (104 ha), w gminie Książ Wielki. Zwracał uwagę, iż na północ od Krakowa tworzy się znakomita przestrzeń inwestycyjna. - Dzieje się tak dlatego, że w Polskim Ładzie, niczym na zasadzie kół zębatych, pewne inwestycje infrastrukturalne, tak jak ta S7, implikują kolejne – mówił. - Myślę, że w niedalekiej przyszłości park technologiczny, który tu powstanie, będzie rozsadnikiem polskiej myśli technicznej, polskiej technologi. O to właśnie chodzi w Polskim Ładzie, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, nowe perspektywy rozwoju, przyciągać jak magnes przedsiębiorców do takich przepięknych regionów jak powiat miechowski, leżący na północ od Krakowa – podsumował.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Złożyliśmy deklarację pełnej sieci drogowej w naszym kraju. Tę deklarację i zadania, które sobie wyznaczyliśmy – realizujemy – wspomniał minister Andrzej Adamczyk. Każda z wykonywanych dróg, to – według ministra – uruchomienie drzemiącego potencjału tkwiącego w każdym regionie naszego kraju. Tak właśnie się dzieje w powiecie miechowskim, w którym powstaje strefa gospodarcza. Minister podkreślał również niebywałe zaangażowanie samorządu powiatowego w realizację odcinka S7 przez Miechowszczyznę.

Krzysztof Świerczek, przewodniczący Rady Powiatu, na specjalnej tablicy zaprezentował premierowi i ministrowi założenia koncepcji stworzenia parku technologicznego w powiecie miechowskim. W konferencji z przedstawicielami Rządu RP przy tworzonym węźle S7, wzięli udział również starosta Jacek Kobyłka, radny powiatowy Paweł Janicki i wójt Książa Wielkiego Marek Szopa.

Prosto z węzła S7 premier Mateusz Morawiecki i minister Andrzej Adamczyk udali się na spotkanie z samorządowcami powiatu miechowskiego – zarządem, Radą Powiatu oraz gospodarzami miasta i gmin, a także małopolskim wojewodami – Łukaszem Kmitą i Ryszardem Pagaczem.

- Ogromnie się cieszę, że możemy się tu spotkać i że miałem okazję z bliska zobaczyć kawałek ziemi miechowskiej. To było wspaniałe doświadczenie, także dlatego, że z tą trasą S7 przedstawione mi zostały perspektywy tej ziemi, które mogą się rozwinąć pod pewnymi warunkami. Do tych warunków leży z jednej strony rozwój infrastruktury drogowej, a z drugiej możliwość utworzenia miejsc pod ściąganie inwestorów – mówił w swoim wystąpieniu w miechowskim starostwie prezes Rady Ministrów. Zaznaczył, że dla Rządu RP nie ma tzw. samorządów naszych, waszych. - Chcemy w bardzo obiektywny sposób dotrzeć do tych miejsc w Polsce, które mogą uwolnić swój potencjał – podkreślał.

Ziemia miechowska wraz z podłączeniem jej poprzez „siódemkę” do tzw. ringu krakowskiego, według premiera, jest ziemią o niesamowitym, przeogromnym potencjale. Trafiające na biurko premiera wszelkiego rodzaju analizy wskazują, w których miejscach Polski są białe plamy i poprzez nowe połączenie komunikacyjne, energetyczne, elementy infrastruktury, można w nich będzie stworzyć znakomite perspektywy rozwoju. Cała północna Małopolska i południowe Świętokrzyskie, do takich regionów należą w ocenie premiera.

- Polska jest jedna, nie ma Polski „A” i nie ma Polski „B”, nie jest dzielona poglądami samorządów i samorządowców. Polacy zasługują na przedsięwzięcia wspierane przez polski Rząd, we wszystkich regionach naszego kraju – mówił w sali konferencyjnej starostwa minister Andrzej Adamczyk, dodając, iż rząd realizuje zadania potrzebne i oczekiwane, nie dzieląc Polski według różnych kryteriów. Minister przedstawił założenia rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku, z perspektywą 2033. Program ten doprowadzi do budowy pełnej sieci komunikacyjnej w Polsce, sieci dróg krajowych i autostradowych. Priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednak te inwestycje mają też, według ministra, drugą twarz – uruchamiają potencjał gospodarczy tkwiący w regionach takich jak powiat miechowski.

Po przedstawieniu przedstawicielom Rządu RP i samorządowcom wojewódzkim, powiatowym i gminnym filmu promocyjnego o potencjale inwestycyjnym parku technologicznego w gminie Książ Wielki, premier Mateusz Morawiecki i minister Andrzej Adamczyk dyskutowali z samorządowcami o perspektywach rozwoju powiatu i rządowych programach dedykowanych samorządom.

 

Krzysztof Capiga

rzecznik prasowy Starostwa

Etykiety
poniedziałek, 22 listopad 2021 11:53

Znamy laureatów V Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej

 

18. listopada rozdano nagrody i wyróżnienia laureatom V Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Wyśpiewana niepodległość”. Zebrani w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku mogli także usłyszeć najwyżej ocenione wykonania. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem burmistrza MiG Wolbrom Adama Zielnika, starosty olkuskiego Bogumiła Sobczyka, Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki oraz Ewy Przyjemskiej-Kondziołki – dyrektor szkoły.

W tegorocznej edycji konkursu, który jest elementem obchodów Święta Niepodległości w gminie Wolbrom, wzięło udział 42 uczniów z 6 szkół, którzy zaprezentowali 20 utworów, ocenianych przez jury. W jego składzie zasiedli: Agnieszka Gołembiowska-Karoń (instr. tańca, choreograf, kierownik ZPiT „Wolbromiacy”), Marcin Osuch (organista parafii pw. św. Katarzyny w Wolbromiu) i Jakub Mąka (organista parafii pw. Narodzenia NMP w Szreniawie, student muzykologii Uniwersytetu Opolskiego).

LAUREACI KONKURSU

klasy I-IV

1. Grupa wokalna ze SP w Zarzeczu: Natalia Banyś, Małgorzata Piwowarczyk, Milena Wąsiel („Nasz dom”)

2. Andrzej Sierpiński – SP Nr 2 w Wolbromiu („Biały krzyż”)

3. Gabriela Szybalska – SP w Łobzowie („Myślimy o Polsce”)

wyróżnienie: Nikola Glanowska – SP w Gołaczewach („Bo w piechocie fajno jest”)

klasy V-VIII

1. Ewa Krukowiecka – SP w Gołaczewach („Piechota”)

2. Milena Palusińska – SP w Wierzchowisku („Miejcie nadzieję”)

3. Grupa wokalno - instrumentalna ze SP Nr 2 w Wolbromiu: Michał Łysek, Hanna Kulawik, Julia Kałwa, Maja Czech, Zofia Ciempka („Piechota”)

wyróżnienie: Franciszek Herian – SP w Wierzchowisku („Dziś idę walczyć mamo”)

nagroda specjalna od radnej Rady Powiatu Barbary Haberki dla Mileny Palusińskiej „za wyjątkowo wzruszającą pieśń o nadziei”

Więcej zdjęć w naszej GALERII: https://www.wiesci.info.pl/index.php/galeria/event/wierzchowisko-piesni-2021

 

 

Dział: Wolbrom